• 013 -16 30 30

Ledningssystem

Ett ledningssystem kan beskrivas som ett verktyg för att lättare kunna styra organisationen. Ett bra hjälpmedel, ett stöd för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Ett ledningssystem arbetar för att organisationen ska bli starkare, bättre.

Ett bra ledningssystem leder till att de anställda i organisationen, ledningen och medarbetare, känner sig mer engagerade och delaktiga i sitt arbete, man ökar fokus hos kunders önskemål, behov och krav, man skapar ordning, reda och struktur i företaget och man arbetar aktivt med förbättringar. Ledningssystemet är ett ramverk inom vilket företagsledningen styr, mäter och utvärderar verksamheten. Ledningssystemet hjälper organisationen att bli lite bättre och att alla arbetar mot och samma mål!

Ett ledningssystems krav kan aldrig bli lägre eller mindre en författningskraven i det land organisationen verkar.

Ledningssystemet beskriver hur organisationen styr sin verksamhet och används som ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna.

  • Helhetssyn över verksamheten
  • Effektivare hantering och minskade kostnader
  • Ökad överskådlighet och ledningssystemet blir mer lättarbetat
  • Samsyn i målarbete och arbetssätt
  • Arbete med olika aspekter för att komma till de bästa besluten för verksamheten
  • Ökat förbättringsarbete

Att integrera ledningssystemet i sin verksamhet är en självklarhet 

Bra och effektiva ledningssystem är processbaserade och utgår ifrån den specifika verksamhetens behov. Vi hjälper dig att göra ditt ledningssystem lättillgängligt och värdeskapande men framförallt användbart.

Det ligger i allas intresse att höja nivån, kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt igen. När du arbetar efter en standard får du ofta en effektivare, resurssnålare produktion samt att det blir enklare vid upphandling, avtal etc.

Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta uppsatta mål.

Till exempel:

  • miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan
  • kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta
  • arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet

Internationella standarder som alla har förankrats, utvecklats och kvalitetssäkrats genom SIS standardiseringsprocess. Standarderna är framtagna inom en rad olika branscher och områden. Standarderna är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, exempelvis i föreskrifter från myndigheter och vid upphandling.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå