• 013 -16 30 30

Miljöledningssystem enligt ISO14001:2015

Ett miljöledningssystem, ISO 14001 är ett verktyg för att effektivisera, riskbedöma och bli medveten om de miljöaspekter som förekommer i organisationen. Miljöledningssystemet avser att på ett systematiskt sätt förbättra miljöprestanda i organisationen, minska den negativa miljöpåverkan, identifiera och utveckla möjligheterna. Ledningssystemet säkerställer även att bindande krav uppfylls samt att företaget kontinuerligt arbetar med aktiva målsättningar. Det är ett uttalat krav på riskbaserat tänkande standarden kräver att riskerna identifieras, beaktas och styrs.

Fördelar med ett ledningssystem:

 • Ökat engagemang och tydligare systematiskt arbete hos högsta ledningen
 • Minskad användning och bättre hantering av resurser – kostnadsminskning
 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad avfallsproduktion
 • Konkurrensfördel och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • Ökad miljömedvetenhet i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisation och intressenter
 • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
 • Riskbaserat förebyggande arbete istället för korrigerande åtgärder
 • Stärker företagets varumärke
 • Förbättrar medarbetarnas miljömedvetenhet och delaktighet

Vill du ha hjälp med att införa ett miljöledningssystem?
Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

Offertförfrågan

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå