• 013 -16 30 30

Miljö

Skatt på plastbärkassar har gett resultat

2022-05-13

Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 14 kassar per person under 2021. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastkassar till 40 stycken år 2025. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till …

Läs mer

Årlig uppföljning av Sverige miljömål

2022-04-15

Regeringen och myndigheterna har under 2021 gjort många insatser för att förbättra miljön i riktning mot miljömålen. Insatserna för generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen beskrivs i Årlig uppföljning av miljömålen 2022. Rapporten …

Läs mer

Brister i hantering av bekämpningsmedel

2022-04-20

Bekämpningsmedel är hårt reglerade inom EU. I Kemikalieinspektionens och kommuninspektörernas senaste tillsyn av handeln i Sverige framkom dock brister som kan öka risken för att medlen skadar människor och miljö. I det nationella projektet som …

Läs mer

Nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

2021-12-20

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. De nya föreskrifterna, NFS 2021:10, trädde i kraft den 1 januari 2022 och ersätter de upphävda föreskrif…

Läs mer

Hållbarhet blir norm i ett nytt lagförslag

2022-04-11

EU-kommissionen har lagt fram ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given med förslag på åtgärder som ska främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande att kräva hållbara produkter. Kommissionens gröna paket …

Läs mer

Prognos om ökad vindkraft, solel och elexport till 2024

2022-03-18

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin och …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå