• 013 -16 30 30

Miljö

Handläggningstider och service hos myndigheter

2023-05-26

Nio myndigheter har i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider, bemötande och service för företag. Nu har Tillväxtverket fått en första lägesbild av arbetet som ska pågå till 2029. Myndigheters service och bemötande är viktigt för …

Läs mer

Nya föreskrifter för handel med utsläppsrätter

2023-05-23

Den 2 juni 2023 träder nya föreskrifter som reglerar kontoföring och registrering i unionsregistret för handel med utsläppsrätter i kraft. Energimyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som för med sig en uppdatering av ansökningsprocessen …

Läs mer

Transport av avfall som är farligt gods och farligt avfall

2023-03-29

Transport av farligt gods på väg och järnväg respektive transport av farligt avfall har sina egna av varandra oberoende regelverk, vilka ibland gäller jämsides, men ibland var för sig. Därför behöver den som ska organisera (avsända) avfall för en …

Läs mer

Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås

2023-04-13

Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs …

Läs mer

Allt fler förorenade områden saneras

2023-04-07

Fram till och med 2022 har 30 procent av de områden som är mest prioriterade ur hälso- och miljöhänseende åtgärdats. Det motsvarar totalt 3 745 av de 12 641 mest förorenade områdena. Saneringen bidrar till en mer hälsosam miljö, att naturvärden …

Läs mer

FN:s klimatpanel IPCC

2023-03-21

Budskapet i IPCC:s syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är …

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå