• 013 -16 30 30

Uppdaterad nationell avfallsplan

2020-07-05
Naturvårdsverket har reviderat Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program utifrån nya krav i EU:s avfallspaket. Genom att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och säkerställa långsiktiga cirkulära materialflöden tas resurserna tillvara i avfallet. Att gå över till ett resurseffektivt och giftfritt kretsloppssamhälle, att göra mer med mindre, kräver en samhällsomställning. Ett led för att nå dit är att satsa på nya och innovativa lösningar som bidrar till ökade cirkulära flöden och på åtgärder som minskar avfallet. Materialåtervinningen behöver öka på ett säkert sätt och det är viktigt med teknikutveckling och efterfrågan på återvunnet material. För att förebygga avfall behövs en hållbar konsumtion och produktion, där återanvändning är en av flera åtgärder. Om revideringarna av avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet 2018 - 2023 Varje land inom EU ska ha en nationell avfallsplan och ett program för att förebygga uppkomsten av avfall. Enligt avfallsförordningen är Naturvårdsverket ansvarig för att ta fram och besluta om planen och programmet. Planen och programmet rapporteras till EU. Den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet 2018–2023 har reviderats under 2020 utifrån nya krav i EU:s avfallspaket, bland annat i avfallsdirektivet, och de författningsändringar som gjorts nationellt för genomförandet av dessa. Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet har uppdaterats med nya uppgifter, till exempel nya etappmål, samlad beskrivning av avfallsförebyggande åtgärder och avfallsuppgifter som alla på sitt sätt ska bidra till en effektivare avfallshantering. Planen och programmet ger en sammanfattande bild av hur Sveriges förebyggande arbete med avfall fortlöper, samt hur arbetet kan minska avfallets miljöpåverkan. Den beskriver samtidigt hur arbetet kommer att fortsätta de kommande åren. Bland annat kommer fokus att vara på tidigare identifierade områden som mat, textil, elektronik, bygg- och rivning, plast och nedskräpning. Här finner Ni mer information. Informationen kommer från Naturvårdsverket. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå