• 013 -16 30 30

Två nya handböcker om brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

2020-06-30
Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet. MSB har gett ut flera föreskrifter om brandfarlig gas för att förtydliga och detaljera kraven i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Flera av föreskrifterna skrevs för 20-30 år sedan och har nu uppdaterats och slagits samman. De nya föreskrifterna gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. De omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter. Bestämmelserna riktar sig till den som ska hantera, eller hanterar, brandfarlig gas eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll och innehåller inga produkt-, konstruktions- eller tillverkningskrav. MSB:s föreskrifter kompletterar i många fall Arbetsmiljöverkets produkt- och kontrollregler med krav gällande hantering baserade på varornas brandfarliga egenskaper varför dessa måste följas parallellt för att uppnå en säker hantering. Föreskrifterna genomför inte några EU-direktiv eller andra internationella konventioner men det finns kopplingar till EU-direktiv som reglerar tryckkärl och aerosoler samt till reglerna om transport av farligt gods (ADR). Två nya handböcker ska ge stöd Som ett stöd till föreskriften har även två handböcker tagits fram. Den ena är en handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker. Den andra handboken riktar sig till dig som hanterar brandfarliga gaser eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll i en yrkesmässig verksamhet, eller arbetar som tillstånds- eller tillsynsförrättare enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Nedan finner Ni handböckerna: Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butikerHantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet Informationen kommer från MSB. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå