• 013 -16 30 30

PRIO-verktyget har uppdaterats med nya kriterier

2024-02-26

Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg hjälper företag och inköpare att fasa ut farliga ämnen. Nu har PRIO utökats med nya kriterier som omfattar fler ämnen med farliga egenskaper.

PRIO-verktyget är en av de mest besökta sidorna på Kemikalieinspektionens webbplats och en viktig del i myndighetens arbete med att minska risken att människor och miljö skadas av farliga kemikalier.

I PRIO finns kriterier för att bedöma ett ämnes farliga hälso- eller miljöegenskaper. Exempelvis finns det kriterier för att bestämma om ett ämne är cancerframkallande, hormonstörande eller långlivat.

Kriterierna baserar sig på Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö, EU:s kemikalielagstiftningar Reach och CLP, samt internationella konventioner.

Utöver kriterierna innehåller verktyget en omfattande databas med mer än 16 000 exempel på ämnen som uppfyller ett eller flera av PRIOs kriterier.

Nu har två nya kriterier införts i PRIO och tre befintliga kriterier har uppdaterats. I och med det läggs nya exempelämnen kontinuerligt till i databasen.

De nya kriterierna i PRIO är en följd av att fyra nya faroklasser har antagits i CLP-förordningen.

Kriterieuppdateringarna i PRIO
Två nya kriterier
• PMT/vPvM - ämnen som är persistenta (långlivade), mobila och toxiska (giftiga) eller mycket persistenta och mycket mobila på prioritetsnivån utfasningsämne
• Potentiellt hormonstörande – ämnen som misstänks vara hormonstörande för människor eller i miljön på prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne

Förändringar av tre befintliga kriteriebeskrivningar
• PBT/vPvB - ämnen som är persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska (giftiga) på prioritetsnivån utfasningsämne
• Potentiella PBT/vPvB - ämnen som misstänks vara PBT/vPvB på prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne
• Hormonstörande – ämnen som är hormonstörande för människor eller i miljön på prioritetsnivån utfasningsämne

Här finner Ni PRIO.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå