• 013 -16 30 30

Nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

2021-12-20

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. De nya föreskrifterna, NFS 2021:10, trädde i kraft den 1 januari 2022 och ersätter de upphävda föreskrifterna NFS 2017:5.

Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla tillämpningen av bestämmelserna och att stärka miljöskyddet. Föreskrifterna har tagits fram i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), tillsynsmyndigheter och branschorganisationer.

Föreskriftens innehåll

De nya föreskrifterna innefattar ett utökat tillämpningsområde i förhållande till NFS 2017:5 genom att inkludera hantering i lösa behållare och en sänkt volymgräns från 250 l till 150 l. Föreskrifternas tillämpningsområde minskas samtidigt på sådant sätt att krav på sekundärt skydd inte gäller i ett vattenskyddsområdets tertiära zon om det är indelat i zoner eller om det inte beslutas annat i skyddsföreskrifter för sådana områden.

När det gäller krav på information till tillsynsmyndigheten innefattar de nya föreskrifterna även ett informationskrav för de som avser hantera brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde (med undantag från den tertiära zonen).

Avseende kontrollrapporter anges att dessa ska hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

I de nya föreskrifterna har det införts ett funktionskrav på sekundärt skydd istället för ett absolut krav på invallning för cisterner ovan mark som gällde enligt NFS 2017:5. Det finns övergångsbestämmelser avseende när krav på sekundärt skydd enligt föreskrifterna ska vara uppfyllt för cisterner och lösa behållare som installerades eller togs i bruk innan den 1 januari 2022.

Ta del av föreskriften här: NFS: 2021:10

Bakgrunden till NFS 2021:10

Naturvårdsverket tog under år 2020 fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

Såväl referensgruppen som remissinstanser bidrog med mycket värdefulla synpunkter i föreskriftsarbetet. Remissvaren speglar de många intressen som ska tas tillvara vid upprättandet av föreskrifterna. De nya föreskrifterna är ett resultat av den samverkan som har skett och de synpunkter som har inkommit under föreskriftsarbetet

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå