• 013 -16 30 30

Nya föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

2020-06-08
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram nya föreskrifter avseende hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler. Föreskrifterna träder ikraft den 1 augusti 2020. De nya föreskrifterna MSBFS 2020:1 ersätter: • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen De nya föreskrifterna innebär bland annat: 2 kap. 7 § - Avstängning av gasflödet Kravet innebär att en stängventil ska finnas lätt tillgänglig både för att kunna användas i en nödsituation och för att gasen enkelt ska kunna stängas av när den inte används. Kravet gäller vid förbrukningsstället för en yrkesmässig hantering och vid fyllning av lösa behållare eller gascisterner. I de fall förbrukningen är nära sammankopplad med en gasflaska utgörs dock avstängningsventilen av flaskventilen och ger alltså inget behov av någon ytterligare stängventil. 2 kap. 8 § - Skydd mot skador orsakade av påkörning, nedfallande föremål och annan liknande påverkan Kravet finns sedan tidigare men har förtydligats med att vid utformningen av fysiska påkörningsskydd ska trafiksituationen på platsen beaktas. Det har också tillkommit ett allmänt råd som detaljerar avstånd och kapacitetsklass för ett fysiskt påkörningsskydd för en gascistern. 2 kap. 13 § - Ventilation Krav på tillräcklig ventilation finns sedan tidigare liksom på att frånluften ska mynna ut på lämplig plats. Kravet har nu kompletterats med att frånluften inte ska kunna komma in genom andra öppningar i byggnader. 2 kap. 16§ - Täthetskontroller Kravet innebär att en manuell täthetskontroll ska göras återkommande och när en anordning har flyttats och tas i drift på den nya platsen. Kravet kan anses vara en följd av aktsamhetskravet. 2 kap. 17 § - Skriftliga instruktioner Detta är ett nytt krav men dess ungefärliga motsvarighet finns i 11 § AFS 2011:19. MSB har valt att snäva in det till att avse att instruktionerna ska finnas i den omfattning som behövs för att motverka risken för brand och explosion. 5 kap. 1 § - Stadigt fastsatta rörledningar Något motsvarande krav har tidigare inte funnits, men det kan kopplas till tidigare allmänna krav om att konstruktion och utförande ska medföra ett betryggande skydd mot brand och explosion. Branschanvisningar anger redan sedan tidigare hur fästanordningar används för att en rörledningsinstallation ska vara stadigt fäst. 5 kap. 1 § - Stadigt fastsatta rörledningar Något motsvarande krav har tidigare inte funnits, men det kan kopplas till tidigare allmänna krav om att konstruktion och utförande ska medföra ett betryggande skydd mot brand och explosion. Branschanvisningar anger redan sedan tidigare hur fästanordningar används för att en rörledningsinstallation ska vara stadigt fäst. 6 kap. 5 § - Slangledningar får inte vara inbyggda Kravet att slangledningen ska vara inspekterbar (6 kap 4 §), har även tidigare funnits vilket i praktiken inneburit ett förbud mot att bygga in slangledningar eller förlägga dem i mark. Kravet har här kompletterats med detta förbud om att slangledningar inte får vara inbyggda inuti väggar, tak eller golv eller på annat sätt vara förlagda dolt i en byggnad. 7 kap. 1 § - Acetylenbehållare ska stå upprätt Detta är ett nytt krav som baseras på att acetonet som acetylenet är löst i för att motverka sönderfall annars riskerar rinna ut i slangen. Här finner Ni föreskrifterna.Här finner Ni en konsekvensutredning. Informationen kommer från MSB. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå