• 013 -16 30 30

Ny remissrunda om förslag till nya regler om byggnader och tomter

2023-05-05

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler går in i sin slutliga fas. Boverket har skickat ut sex nya remisser till nya föreskrifter. Syftet med översynen är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet.

De nya reglerna tydliggör även rollfördelningen mellan staten och samhällsbyggnadssektorn. Boverket ska ansvara för att förtydliga kraven i lag och förordning, medan branschen har ansvar för att ta fram lösningar som uppfyller kraven och metoder för att verifiera dem.

De nya föreskrifterna rör områdena:
• bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. – handlar om tillämpningen av bestämmelserna om bärförmåga, stadga och beständighet i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.
• säkerhet i händelse av brand i byggnader – handlar om krav på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
• tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader - handlar om utformningskrav och tekniska egenskapskrav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader.
• bostäders lämplighet för sitt ändamål - handlar om krav på bostäder vid uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
• krav på tomter m.m.- handlar om krav för obebyggda tomter som ska bebyggas när det gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, framkomlighet för utryckningsfordon och skydd mot olyckor.
• ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd samt upphävande av Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnader och Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.

De nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Äldre regler ska enligt förslag till övergångsbestämmelser få tillämpas under en ettårsperiod därefter, dvs. till och med den 30 juni 2025.

Här finner Ni remisserna.

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå