• 013 -16 30 30

Miljömål – september 2018

2018-09-30
Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 11699-17 Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att den ersättningsfria andelen i ett tillstånd till vattenverksamhet ska bestämmas till en tjugondel. M 12052-17 I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att vitesföreläggandet har delgetts adressaten. Mark- och miljödomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite föreligger. M 1837-18 Ett beslut att inte vidta någon tillsynsåtgärd med anledning av en anmälan om störande rök från en vedeldad badtunna har undanröjts eftersom de tillsynsåtgärder som vidtagits har bedömts som otillräckliga. Målet har återförvisats till Miljö- och tillsynsnämnden och MÖD har förordnat om tillfälliga eldningsbegränsningar i avvaktan på att nytt beslut i tillsynsfrågan fattas. M 6855-17 Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar för vägtrafikbuller som överskrider de ljudnivåer som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd och ljudnivåerna är därmed att anse som en olägenhet för människors hälsa. Fastigheten utsätts dock inte för buller som överskrider den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen. Några särskilda omständigheter att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet. Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen. För frågor eller information, kontakta Altea AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå