• 013 -16 30 30

Miljömål – oktober 2021

2021-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 3506-21
MÖD har upphävt ett föreläggande om att vidta vissa åtgärder på en fastighet då det inte framgick av beslutet inom vilken tid som åtgärderna skulle ha vidtagits.

Mål: M 3502-21
MÖD har, till skillnad från MMD, bedömt att en brygga som ersatt en mindre brygga på samma plats har krävt strandskyddsdispens och har därför fastställt ett föreläggande att avlägsna bryggan.

Mål: M 6902-21
Tillsyn enligt miljöbalken (buller). Vissa handlingar från nämndens ärende skickades inte till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Bristen anses avhjälpt genom att Mark- och miljööverdomstolen...

Mål: M 6056-21
Havs- och vattenmyndigheten har inte ansetts ha klagorätt i mål om anmälan av vattenverksamhet.

Mål: M 3098-19
En tillståndsansökan för täkt- och deponiverksamhet har avslagits, eftersom kommunens intresse av att långsiktigt kunna styra utvecklingen i området (enligt en fördjupad översiktsplan ska det användas...

Mål: M 11208-20
MÖD har avhjälpt ett rättegångsfel och avslagit ett överklagande i mål om utdömande av vite.

Mål: M 6173-20
Föreläggande enligt 26 kap. 22 § miljöbalken att inkomma med utökad provtagningsplan på mark djupare än tre meter avseende en påstådd deponi från 1970-1980-talen. MÖD har ansett att det i och för sig har...

Mål: M 5713-21
MÖD har bedömt att ombyggnad av ett staket inte har krävt strandskyddsdispens.

Mål: M 3555-20
I mål om ansökan om godkännande av överenskommelse om upphörande av dikningsföretag har MÖD inte ansett överenskommelsen uppenbarligen strida mot LSV och godkänt den enligt 7 kap. 18 § LSV...

Mål: M 11283-20
Målet gäller uppskjutna frågor avseende behandling av lak- och dagvatten vid en avfallsanläggning. MÖD, som bedömt att det finns behov av att mäta halten av vissa prioriterade och särskilt förorenande...

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå