• 013 -16 30 30

Miljömål – november 2015

2015-11-30
Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 6113-15 Vitesföreläggande om försiktighetsmått avseende spilloljetank m.m. MÖD har flyttat fram tiden för fullgörande. M 6531-15 Att inrätta WC ansluten till sluten tank och att inrätta ett BDT-avlopp har bedömts som två avloppsanordningar som var för sig krävt tillstånd. Nämnden har därför haft rätt att ta ut två miljösanktionsavgifter av fastighetsägaren för att denne inte har sökt tillstånd till anordningarna. M 2948-15 En bildskärm för reklam har på grund av de olägenheter i form av ljusstörningar den medför för boende bedömts som olämpligt lokaliserad. Nämndens förbud att använda bildskärmen har därför fastställts. M 11536-14 Ansökan om lagligförklaring av ett antal bryggor som disponeras av en båtklubb. Bryggorna är uppförda runt 1975 då det generella strandskyddet infördes. En brygga är uppförd före 1975 och tre bryggor är uppförda efter 1975. Frågan i målet är hur de bryggor som uppförts efter det att det generella strandskyddet införts ska bedömas. MÖD finner att det, även med beaktande av de bestämmelser om strandskydd som då gällde, finns utrymme att bifalla ansökan om lagligförklaring. M 9906-14 Fråga om tillstånd till tillfällig utskeppningshamn för transport av massor från iordningsställandet av verksamhetsytor kan ges med hänsyn till risken att fartygstrafiken från verksamheten, tillsammans med annan verksamhet i området, medför spridning av förorenade sediment i vattenförekomsten utmed del av farleden. Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten. Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå