• 013 -16 30 30

Miljömål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 9446-20
En miljönämnd hade fattat beslut om att ett bolags verksamhet ska klassas enligt vissa koder enligt kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Det medförde enligt taxan att en viss tillsynsavgift ska erläggas årligen. MÖD fann att nämnden saknade författningsstöd för ett sådant beslut om klassificering.

Mål: M 4086-20
En miljönämnd hade fattat beslut om att ett bolags verksamhet ska klassas enligt vissa koder enligt kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Det medförde enligt taxan att en viss tillsynsavgift ska erläggas årligen. MÖD fann att nämnden saknade författningsstöd för ett sådant beslut om klassificering.

Mål: M 6208-20
MMD har delgett en ansökan om utdömande av vite genom särskild delgivning med juridisk person utan att först göra ett försök till vanlig eller förenklad delgivning. Det har inte framkommit omständigheter som innebär att ett försök till sådan delgivning har varit utsiktslöst. Ansökan har inte delgetts på ett korrekt sätt. MMD:s dom ska därför undanröjas och målet återförvisas för fortsatt handläggning.

Mål: M 1436-20
Fortsatt och utökat tillstånd för avloppsreningsverk. Mark- och miljööverdomstolen har preciserat och skärpt vissa villkor samt tagit ställning till tillsynsmyndighetens yrkanden om att få ytterligare delegation.

Mål: M 11056-19
I ett tillsynsärende angående påstådd påverkan av grävarbeten på grundvattenförhållandena har MÖD ansett att det funnits förutsättningar att avsluta ärendet utan vidare åtgärder.

Mål: M 11887-19
Återvinning av avfall för anläggningsändamål. Sökanden anmälde att ca 5 hektar åkermark skulle fyllas ut med ca 100 000 kubikmeter massor från bygg- och anläggningsprojekt. Massornas ursprung var inte närmare specificerat men de skulle uppfylla nivåerna för mindre än ringa risk, vilket skulle säkerställas med ursprungs- och mottagningskontroll. Då det gäller en så omfattande utfyllnad med massor av okänt ursprung som ska användas på åkermark för fortsatt livsmedelsproduktion har MÖD bedömt att det är tveksamt om en sådan kontroll kan säkerställa att utfyllnaden kan ske utan risk för förorening av mark eller vatten. Sökanden har därför inte visat att de anmälda massorna kan anses som lämpliga för ändamålet och det kan därför inte anses vara fråga om återvinning i den mening som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken.

Mål: M 7319-20
MÖD har konstaterat att en nämnd som mottog handlingar avsedda för ett pågående ärende om bygglov skulle ha kommunicerat med parten innan handlingarna även tillfördes ett annat pågående ärende som avsåg strandskydd. Att utan kommunicering tillföra handlingarna till strandsärendet och därefter fatta beslut i ärendet baserat på de nya handlingarna utgör ett handläggningsfel. Underinstansernas avgöranden har därför undanröjts och målet återförvisas till nämnden för fortsatt behandling.

Mål: M 12640-19
Tomtplatsbestämning vid strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus som ersättning för ett tidigare fritidshus av samma storlek och på samma plats. Tomtplatsen har bestämts så att den innefattar ett område invid strandlinjen med hänsyn till att strandområdet redan vid införandet av det generella strandskyddet var en etablerad del av bostadshusets tomt.

Mål: M 3797-20
En verksamhetsutövare överklagade föreläggande av länsstyrelsen om bullervillkor för byggverksamhet invid en förskola. MMD avskrev målet eftersom tiden för föreläggandets giltighet passerats. Länsstyrelsen överklagade avskrivningsbeslutet och anförde att det var av intresse att pröva frågan som torde uppstå även framöver. MÖD ansåg att det inte fanns befogat intresse att pröva saken eftersom ett annat i sak väsentligen likadant föreläggande beträffande en annan förskola hade prövats.

Mål: M 3735-20
Ett bolag har i samband med en bilskrotningsverksamhet bedrivit självplockningsverksamhet. I den senare har kunder - efter bolagets föregående behandling av bilarna enligt bilskrotningsförordningen - monterat bort bildelar och betalat ett reducerat pris. En nämnd fann att självplockningsverksamheten stred mot bilskrotningsförordningen och avfallsförordningen samt miljöbalkens egenkontrollkrav och förbjöd därför den verksamheten. MÖD har funnit att det varit motiverat att ingripa mot självplockningsverksamheten, men bedömt att ett generellt förbud varit mer ingripande än vad som behövts och har därför upphävt förbudet.


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå