• 013 -16 30 30

Miljömål - juni 2013

2013-06-29

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

M 10715-12

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken kan lämnas för sanering av förorenade massor i Oskarshamns hamn samt för nyttiggörande av förorenade muddermassor. Vissa villkor avseende grumlande arbeten och utsläpp av returvatten har ändrats.

M 1805-13

En fastighetsägare har förpliktigats att betala för att ett va-bolag har anslutit fastigheten till till den allmänna renvattenanläggningen och brukningsavgifter för vatten och avlopp, trots att hon begärt att få vattnet avstängt.


M 1803-13

Ett föreläggande för en kommun att tillse att allmän va-anläggning för avlopp anordnades inom visst område har ansetts befogat.

M 1472-13

Fråga om tillsyn avseende buller och vibrationer från väg- och järnvägstrafik.

M 11429-12

Ett moderbolag har i ett visst fall ansetts ansvarigt för att sanera en damm som förorenats av dotterbolaget.

M 1184-13

Överklagande av ett avskrivningsbeslut meddelat av Statens va-nämnd. Även fråga om vissa yrkanden kan tillåtas inom ramen för processen.

M 6902-12

Utsläpp till vatten från pappersindustri har inte tillåtits vara helt utan begränsning under tre månader om året.

M 10479-12

I ett mål om slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider har Mark- och miljööverdomstolen funnit att utsläppskraven ska uppfyllas i enlighet med vad som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26.


M 10187-12

Tillstånd till uppförande och drift av en biogasanläggning har nekats eftersom anläggningen inte bedömts uppfylla miljöbalkens krav på lokalisering.

M 10242-12

Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till ombyggnad av vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen har ej funnit det skäligt att i den aktuella och begränsade prövningen föreskriva villkor om anläggande av fiskvandringsväg m.m. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat domen så att en bestämmelse om den förlust av vatten eller annat som tillståndshavaren enligt 31 kap. 22 och 23 §§ miljöbalken är skyldig att tåla regleras i domen. Någon sådan bestämmelse fanns inte i mark- och miljödomstolens dom.

M 4364-13

Fråga om klagorätt för ägare till angränsande fastighet i mål avseende föreläggande om utrivning av dämme.

M 5737-12

Ansökan om effektivisering och utbyggnad av äldre kraftstation har avvisats då miljökonsekvensbeskrivningen inte omfattade hela verksamheten.

M 2849-13

M 1278-12

Ansökan om tillstånd till torvtäkt har avslagits enligt stoppregeln i 9 kap. 6 g § miljöbalken.

M 10049-12

Fråga om bullerdämpande åtgärder mot trafikbuller.

M 9673-11

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit LKAB:s överklagande av ett slutligt villkor för utsläpp av kväve från klarningsmagasinet för Kiirunavaara gruvindustriområde till recipienten. I domen har tillagts att villkoret börjar gälla 18 månader efter det att domen vunnit laga kraft.

M 10870-12

I ett mål om anläggningsavgift har hovrätten, i likhet med Va-nämnden, funnit att det funnits förutsättningar för att tillämpa särtaxa och att bestämma anläggningsavgiften till den nivå som angetts i kommunens taxa.

M 939-13

Fråga om villkor för utsläpp av dagvatten från fabriksanläggning och om tillåtet intervall för pH-värdet i dagvattnet.

M 114489-12

I samband med en ansökan om att få öka den totala massavolymens storlek har det uppstått oklarhet i hur bolagets ansökan borde tolkas. Mark- och miljööverdomstolen fann att den tolkning bolaget gjort fick anses ligga närmare till hands och att det legat på mark- och miljödomstolen att klarlägga innebörden i yrkandet. Då bolagets yrkande om ökad totalmängd massa inte bör med hänsyn till instansordningsprincipen prövas först i Mark- och miljööverdomstolen undanröjdes domen och målet har visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning i den del där oklarhet råder.

M 804-13

Fråga vid föreläggande att ta bort trädäck inom strandskyddat område om detta uppförts inom tomtplats och om strandskyddsdispens krävts.

M 6524-12

Fråga om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken (vägtrafik).

M 9195-12

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bedömningen av om buller från stillastående tåg på tomgång är en olägenhet för människors hälsa, ska ske med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktvärden avseende lågfrekvent buller.

M 6229-12

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom om tillstånd till ett nytt kraftverk vid Untra under hänvisning till förbudet mot vattenkraftsutbyggnad i 4 kap. 6 § miljöbalken.

M 5933-12

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Länsstyrelsens i Uppsala län överklagande av mark- och miljödomstolens dom, som innebar att länsstyrelsens föreläggande om förbud mot vattenavledning genom ett aggregat (G5) i Untra kraftverk upphävdes.

M 8456-12

Fråga om strandskyddsdispens kunde beviljas för en musselodling utanför Lysekil.

M 6391-12

Fråga om strandskyddsdispens kan beviljas för ett redan uppfört fritidshus. Avgörande för bedömningen har varit om området redan kan anses ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå