• 013 -16 30 30

Miljömål – februari 2018

2018-02-28
Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 6174-16 En fastighetsägare har begärt tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde för att anlägga en väg över en grannfastighet till den egna fastigheten. Grannen har inte ansetts ha klagorätt i ärendet. Grannens rätt gentemot fastighetsägaren får i stället beaktas i lantmäteriförrättningen om servitut för vägen i fråga. M 7646-17 Länsstyrelsen har beslutat att godta ett bolags anmälan om vattenverksamhet avseende omgrävning/flyttning av ett dike. Mark- och miljödomstolen har med hänsyn till den utredning bolaget gett in med anmälan dragit slutsatsen att syftet med åtgärden delvis varit att skydda fastigheten mot översvämning. Åtgärden får därför anses utgöra markavvattning som förutsätter dispens och tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt länsstyrelsens beslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen som har att vidta de åtgärder som anmälan föranleder. M 550-17 Villkor avseende utsläpp av processavloppsvatten. Bolaget ska enligt gällande tillstånd leda över avloppsvattnet till det kommunala avloppsreningsverket. När avloppsreningsverket är förhindrat att ta emot det ska avledning ske till bolagets sedimenteringsanläggning under viss tid. Mark- och miljööverdomstolen har förlängt denna tid från 72 timmar till 30 dagar, eftersom det numera framgår av bolagets utredning att en sådan reglering är miljömässigt acceptabel samt rimlig och möjlig för bolaget att klara. M 1383-17 Fråga om fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador som denne vid köpet av fastigheten, bestående av åkermark, inte kände till (10 kap. 3 § första stycket MB). Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vidta vissa undersökningar avseende markföroreningar på fastigheten efter en bildemonteringsverksamhet som annan person tidigare bedrivit där. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att omständigheterna vid köpet var sådana att klaganden inte kan anses ha bort upptäcka eventuella föroreningar från bildemonteringsanläggningen och att det därför inte kan krävas att klaganden i egenskap av fastighetsägare ska vidta undersökningar i enlighet med nämndens föreläggande. Föreläggandet har upphävts. M 336-17 Mark- och miljööverdomstolen har beträffande slutliga villkor avseende luftburet buller m.m. för Citytunnelprojektet i Malmö ändrat mark- och miljödomstolens dom bl.a. så att ett villkor om buller i inomhusmiljö upphävts. Domstolen har vidare föreskrivit bullernivåer i enlighet med nivåer som anges i den s.k. infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Vidare har vissa begrepp och definitioner anpassats till vad som används i Naturvårdsverkets dokument angående nationell samordning av omgivningsbuller. Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå