• 013 -16 30 30

Miljömål – december 2017

2017-12-31
Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 1135-17 Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits förutsättningar att påföra ett bolag en miljösanktionsavgift för varje applikation innehållande flourerade växthusgaser där föreskrivna tidsintervall för läckagekontroll inte följts. M 2709-17 Utdömande av vite. En fastighetsägare har förelagts vid vite att inte elda eller låta andra elda avfall på en fastighet. Nämnden konstaterade att det därefter hade eldats i en container på fastigheten och ansökte om utdömande av vitet. Fastighetsägaren invände att denne varken eldat själv eller gett någon tillåtelse att elda. Enligt nämnden innebar föreläggandet att fastighetsägaren var skyldig att säkerställa att eldning inte skedde på fastigheten, t.ex. genom att köra bort containern. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att fastighetsägaren inte har haft något inflytande eller utövat någon kontroll över att det eldades och att denne därmed har saknat faktisk möjlighet att förhindra eldningen. Ansökan om utdömande av vite har därför avslagits. M 6165-17 Mark- och miljööverdomstolen har funnit att föreskrivet krav på dokumentation vid spridning av växtskyddsmedel inte följts och att det därför förelegat förutsättningar att påföra en miljösanktionsavgift. M 4140-17 Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns särskilda skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet och att avgiften därför ska bestämmas med tillämpning av den kommunala taxans schablonmetod. Domstolen har bestämt att tillsynsavgiften ska baseras på den schabloniserade tillsynstiden utan tillägg för särskilda riskpoäng eller inverkan på grund av erfarenhetsbedömning i det enskilda fallet. M 6618-16 Vatten bortleds från sjön Bolmen för att förse delar av Skåne med dricksvatten. Frågan om vilken ersättning som ska utgå till kraftverksägaren för de kraftförluster denne drabbas av till följd av bortledningen sköts tidigare upp. MÖD prövar nu slutligt frågan och gör en annan bedömning än mark- och miljödomstolen när det gäller hur stor bortledningen i framtiden kan förväntas bli och vilket framtida elpris som ska ligga till grund för beräkningen av ersättningen. MÖD tillämpar i målet 35 kap. 5 § rättegångsbalken som ger domstolen möjlighet att i vissa fall uppskatta skadan till ett skäligt belopp. Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå