• 013 -16 30 30

Många allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter

2021-02-01

Den 1 februari släppte MSB årsrapporten för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter. Rapporten visar att det rapporterades nästan 300 it-incidenter från statliga myndigheter förra året. Förutom redogörelse och analys av it-incidenterna innehåller årsrapporten exempel på allvarliga it-incidenter samt stöd och rekommendationer för hantering.

Den digitala utvecklingen i Sverige och i världen går på många plan mycket fort och de statliga myndigheterna bedriver sedan många år olika digitaliseringsarbeten. Detta har blivit extra tydligt under det gångna året i och med covid-19-pandemin. Till exempel har smittskyddsåtgärder inneburit att arbete i hemmet har ökat.

Under 2020 rapporterades 286 allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter till MSB. De senaste åren har antalet rapporter legat på en liknande nivå. Årsrapporten för it-incidenter 2020 baseras på de inrapporterade it-incidenter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden. En analys av de rapporterade incidenterna för 2020 visar att:

  • Covid-19-pandemin förefaller inte bara ha påverkat informations- och cybersäkerheten genom hur och var vi arbetar utan även incidentrapporteringen. Som exempel noterades en kraftig minskning av antal rapporterade fall under mars månad jämfört med tidigare år
  • Jämfört med förra året har andelen rapporterade angrepp minskat medan andelen incidenter relaterade till störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara eller rena handhavandefel ökat.
  • Komplexa system och miljöer får större konsekvenser.
ÅrIncidentrapporter
2020286
2019296
2018297
2017281


Informationen kommer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå