• 013 -16 30 30

Kvicksilver i lampor och lysrör förbjuds

2022-03-18

Kvicksilver har varit tillåtet i lampor och lysrör trots att ämnet är ett av de allra farligaste miljögifterna. Nästa år förbjuder EU majoriteten av användningarna efter initiativ från Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten.

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Ämnet är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften som kvicksilverånga. Kvicksilver kan inte heller brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer.

Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad. Det har dock varit tillåtet att använda kvicksilver i vissa lampor och lysrör i väntan på mer energieffektiva alternativ.

Lysrör är ett exempel på ljuskälla som innehåller kvicksilver och omnämns ibland som en av Sveriges vanligaste ljuskälla. Lysrör används i offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler men förekommer även i privata bostäder. Många varianter av lysrör har redan fasats ut då de inte är tillräckligt energieffektiva.

Idag finns ett stort utbud av effektiva och kvicksilverfria LED-rör och LED-plattor som kan ersätta lysrör och lampor med kvicksilver i. Därför tog Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten ett gemensamt initiativ som har lett till att EU från och med 2023 fasar ut nästan all kvicksilverbaserad belysning. Beslutet kompletterar de skärpta krav på energieffektivitet som ställs på belysning i förordningen om ekodesign, som började gälla 1 september 2021.

Läs mer om kvicksilver här

Fakta om RoHS-direktivet

  • Förändringen som rör kvicksilver i lampor och lysrör kommer nu att föras in i direktivet för begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS).
  • RoHS står för engelskans Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning). Direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
  • Användningen av kvicksilver begränsas i RoHS-direktivet. Gränsvärdet för vad som är tillåtet är 0,1 viktprocent kvicksilver i homogent material.
  • Det finns möjlighet för företag att vända sig till Europeiska kommissionen och söka undantag från ämnesbegränsningarna i RoHS-direktivet. Undantagen gäller för ett ämne i en specifik användning eller material, i en viss komponent eller del av en elektrisk eller elektronisk produkt. Undantag ges bara om det inte är tekniskt möjligt att byta ut det farliga ämnet i den aktuella användningen, om alternativets negativa hälso-, säkerhets- och miljökonsekvenser är större än nyttan med alternativet eller om alternativets tillförlitlighet inte är säkrad. Den som ansöker om undantag måste kunna bevisa att dessa villkor är uppfyllda. Undantagen är tidsbegränsade.

Läs mer om RoHS-direktivet här

Fakta om Minimatakonventionen

  • Mellan den 21 och den 25 mars pågår ett möte inom Minimatakonventionen. Inför mötet har det pågått förberedelser runt om i världen för att begränsa produkter som innehåller kvicksilver.
  • Minamatakonventionen är en global miljö- och hälsoskyddskonvention för att skydda människors hälsa och miljön från kvicksilver. Konventionen reglerar samtliga delar av kvicksilvers livscykel, från utvinning, handel och användning till avfallshantering och utsläpp från punktkällor.

Fakta om belysning i förordningen ekodesign

Läs mer om ekodesignkraven för belysning här

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå