• 013 -16 30 30

Hållbarhetslagens ändringar

2021-07-02

Den 1 juli 2021 trädde lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. Ändringarnainnebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier och gäller nu även fast och gasformigt biobränsle.

För att beviljas hållbarhetsbesked måste den som är rapporteringsskyldig anmäla om rapporteringsskyldighet (3 kap. 1§ 1 – 4 hållbarhetslagen). I 3 kap. 2 § hållbarhetslagen anges det även att den som är rapporteringsskyldig ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten (i detta fall Energimyndigheten). En anmälan ska göras senast två veckor efter den 1 juli, då rapporteringsskyldigheten har inträtt.

Energimyndigheten kommer att publicera nya hållbarhetsföreskrifter i mitten av juli. Ikraftträdande kommer att vara så snart den formella processen (kungörande) är igenom vilket innebär månadsskifte juli/augusti.

Vilka gäller det?

Rapporteringsskyldiga är den som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier (=inneha hållbarhetsbesked). Rapporteringsskyldigheten gäller per organisationsnummer. Flera anläggningar under samma organisationsnummer kan alltså ha ett hållbarhetsbesked, ett kontrollsystem och en rapportering.

Enligt Hållbarhetslagen (2010:598) 3 kap. 1§ gäller rapporteringsskyldigheten den som:

  1. enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi är skattskyldig för bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel,
  2. i yrkesmässig verksamhet använder ett flytande biobränsle,
  3. i yrkesmässig verksamhet använder ett fast biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt,
  4. i yrkesmässig verksamhet använder ett gasformigt biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt, eller
  5. inte omfattas av 1-4 men ansöker om hållbarhetsbesked av något annat skäl.

Många medlemmar berörs redan då de sedan tidigare har hållbarhetsbesked (exempelvis biogasanläggningar och biooljepannor) men ovanstående förändring i lagstiftningen innebär en utökad rapporteringsskyldighet för vissa anläggningar. Detta gäller exempelvis deponigasanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt. Det gäller även energiåtervinningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt som förbränner verksamhetsavfall med biogent innehåll.

Informationen kommer från Avfall Sverige.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå