• 013 -16 30 30

Hållbarhet blir norm i ett nytt lagförslag

2022-04-11

EU-kommissionen har lagt fram ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given med förslag på åtgärder som ska främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande att kräva hållbara produkter.

Kommissionens gröna paket består av ett förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter, en ny strategi för hållbara och cirkulära textilier, en översyn av förordningen om byggprodukter för att göra produkterna möjliga att reparera, återvinna och lättare att återtillverka samt ett förslag om nya regler för att ge konsumenter mer inflytande och möjlighet att ställa krav på hållbara produkter.

Dagens ekodesigndirektiv antogs 2005 och har enligt EU-kommissionen bland annat resulterat i stora energibesparingar. Nu tas nästa steg, med målet att hållbara produkter ska bli norm och att EU ska sätta en standard för hållbara produkter. Flera medlemsstater har börjat ställa miljökrav på produkter, vilket riskerar att fragmentera marknaden. Därför ses det som angeläget att enas om gemensamma krav.

Strategin för textilier syftar till att göra dem mer hållbara, men också för att göra dem lättare att laga, återanvända och återvinna. Det sker bland annat genom krav på ekodesign, tydligare information och producentansvar för textilier. Vidare ska textilerna vara fria från farliga ämnen och tillverkningen ska ta hänsyn till sociala rättigheter. Förordningen om byggprodukter revideras, för att de ska uppfylla EU:s hållbarhets- och klimatmål. Idag står byggsektorn för omkring 50 procent av resursförbrukningen och genererar mer än 30 procent av EU:s totala avfall. Dessutom står byggnader för 40 procent av EU:s energiförbrukning – det är siffror som ska förbättras genom den reviderade förordningen.

EU:s konsumentregler uppdateras för att underlätta välgrundade och miljöriktiga val.

Produktpass och energimärkning

Skärpta krav på bland annat hållbarhet och reparerbarhet, resurs- och energieffektivitet kommer enligt förslaget att gälla nästan alla fysiska varor på EU:s marknad med undantag för livsmedel, foder och läkemedel. Ekodesigndirektivets krav gäller för produkternas hela livscykel.

Krav på ett digitalt produktpass införs för en rad produkter, bland annat för textilier. Det ska underlätta såväl reparation som återvinning och göra det möjligt att spåra farliga ämnen.

Särskilda krav på ekodesign och energimärkning ställs på elektriska konsumentprodukter, som är den snabbast växande avfallsströmmen. Beräkningar visar att det nya ramdirektivet år 2030 kan leda till energibesparingar som motsvarar EU:s import av rysk gas.

Förbud mot att förstöra osålda varor föreslås också. Vidare ska offentlig upphandling bli mer hållbar.

Ett mål med det nya ekodesigndirektivet som nu föreslagits är att det ska leda till fler gröna arbetstillfällen.

Kommissionens förslag kommer att gå vidare till Ministerrådet och till EU-parlamentet för granskning och beslut.

Läs Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation

Informationen kommer från Avfall Sverige.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå