• 013 -16 30 30

Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och utökad klimatdeklaration

2023-05-12

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Den 10 maj lämnade Boverket en slutredovisning till regeringen genom rapporten "Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration".

Boverket lämnar ett författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, som kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärdet gäller maximal klimatpåverkan för modul A1–A5 i kg CO2e/m2 BTA från de byggnader som uppförs och omfattas av regler om klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärdet föreslås att omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden och dess isolering exklusive solceller och fast utrustning. Gränsvärden föreslås att hanteras i två grupper, för de byggnader som omfattas av klimatdeklarationen.

• I grupp 1 ingår småhus, flerbostadshus, kontorsbyggnader, utbildning exklusive förskola, förskola, samt specialbostad. Ett gränsvärde föreslås för denna grupp (exklusive småhus) som motsvarar mediannivån för byggnadstypens referensvärde. För småhus föreslås i stället ett gränsvärde som motsvarar 75-percentilen för byggnadstypens referensvärde.

• I grupp 2 ingår övriga byggnader där det saknas robusta referensvärden. Det införs ett gemensamt gränsvärde för denna grupp, som motsvarar 75-percentilen i referensvärdet för flerbostadshus. Installationer och fast inredning avsedda för verksamheten ingår inte i klimatdeklarationen och gränsvärdet för byggnader i grupp 2.

Gränsvärden föreslås att skärpas vart femte år.

En utökning av klimatdeklarationen föreslås komma i januari 2027 för att kunna anpassa reglerna till kommande EU-regler inom området. De moduler från byggnadens livscykel som föreslås att ingå i klimatdeklarationen är förutom modul A1–A5 byggskedet ska även B2 underhåll, B4 utbyte, B6 driftenergi, samt C1–C4 slutskedet ingå. Klimatpåverkan för markarbeten och markförstärkning ska även redovisas i en klimatdeklaration.

Krav på klimatdeklaration föreslås även vid vissa ändringar av befintliga byggnader från den 1 januari 2027. Kravet begränsas till två åtgärder som kräver bygglov. Kravet gäller om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk, eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Kravet gäller också om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad, eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk, eller industri. Klimatdeklarationen ska omfatta de byggprodukter som ingår i den ändring som omfattas av krav på klimatdeklaration och ska redovisas i kg CO2e/m2 BTA för modul A1–A4 + A5 byggspill. Boverket förslår att tillbyggnader inte ska omfattas av krav på klimatdeklaration.

Boverkets tillsyn över att gränsvärden för nya byggnaders klimatpåverkan inte överskrids ställer mer precisa krav på utförandet. En rättssäker handläggning bygger på att likartade bedömningar görs med metoder som har en grund i vedertagna standarder. En sådan handläggning kan bara åstadkommas med en hög grad av digitalisering och automatisering. Boverket föreslår därför att byggherren ska bifoga ett beräkningsunderlag när klimatdeklarationen registreras. Beräkningsunderlaget ska ges in digitalt i ett format och en struktur som är bestämd av Boverket. För att underlätta för byggsektorn bör Boverket få i uppdrag att utreda användning av klassningssystemet CoClass i en klimatdeklaration.

Administrativa kostnader bedöms att uppstå till följd av samtliga regeländringar. De administrativa kostnaderna bedöms att initialt uppkomma för byggherrar och entreprenörer, inklusive de små- och medelstora aktörerna. Den kostnad för merarbete, som främst skiljer ett gränsvärde från en klimatdeklaration, är kostnader för att genomföra klimatberäkningar som följer byggprojektet från en ritning till en färdig byggnad. Det är främst byggherren som berörs. För byggherrar blir projekteringsskedet viktigare än tidigare, vilket bedöms vara en konsekvens av gränsvärdet. Det finns större möjligheter vid projekteringen, att göra val som optimerar en byggnads klimatpåverkan.

Här finner Ni rapporten.

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå