• 013 -16 30 30

Fyra av nio mål för förpackningsmaterialåtervinning nåddes 2021

2022-11-01

Under 2021 använde Sverige nära 1,5 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 62 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns.

Omräknat innebär knappt 1,5 miljoner ton förpackningar cirka 150 kilo per person. Papp, kartong och wellpapp var de förpackningsmaterial som användes i störst mängd, 55 kilo per person.

Statistiken visar att fyra av de nio nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar uppfylldes 2021. Målen nåddes för förpackningar av papper (inklusive papp, kartong och wellpapp), järnbaserad metall (stål), aluminium (inklusive pantburkar) och pantburkar av aluminium. Däremot nåddes inte målen för bland annat glas, plast, PET-flaskor med pant samt den totala materialåtervinningen.

Det här är producentansvaret

Grunden till insamlings- och återvinningssystemen för förpackningar är producentansvaret. Det innebär att producenten har ansvar att samla in sina uttjänta produkter, avfallet. Tanken är också att ansvaret ska motivera producenten att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Producentansvaret för förpackningar har funnits sedan mitten av 1990-talet i Sverige.

Från och med förra året, 2021, ska alla med producentansvar för förpackningar vara registrerade hos Naturvårdsverket. 2022 ska förpackningsproducenter även rapportera mängden förpackningsmaterial som verksamheten bidrar med direkt till Naturvårdsverket. Tidigare har producenter endast rapporterat till det materialbolag som samlar in avfallet.

Läs mer

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå