• 013 -16 30 30

Förslag till effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

2013-03-24

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. Enligt förslaget ska en stor grupp bötesstraff kopplade till arbetsmiljö- och arbetstidsregler ersättas med sanktionsavgifter.

Bakgrunden till förslaget är att dagens straffsanktioner fungerar dåligt. Bara en fjärdedel av de anmälda brotten leder till påföljd. Såväl Arbetsmiljöverket som polis och åklagare lägger ner mycket resurser på utredning av dessa brott, som trots långa utredningstider oftast inte leder till något resultat.

För de sanktionsavgifter som föreslås behöver det bara visas att den aktuella regeln inte har följts. Vid dagens straffsanktioner måste det bevisas att någon varit vårdslös, vilket ofta kan vara svårt att bevisa. Den som bryter mot en regel ska i förslaget få ett avgiftsföreläggande. Godkänns inte föreläggandet kan ärendet tas upp i förvaltningsrätt. Beloppet för en sanktionsavgift föreslås maximalt uppgå till en miljon kronor.

Straffsanktionen behålls dock för vissa brott, t.ex. mot reglerna om minderårigas arbete, underlåten anmälan av olyckshändelse, lämnande av oriktig uppgift till Arbetsmiljöverket, borttagande av skyddsanordning, liksom brott mot vissa arbetstidsregler. När Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande för en enskild arbetsplats ska de även fortsatt kunna välja mellan straffsanktion och vite som sanktion för beslutet. Brottsbalkens regler om arbetsmiljöbrott berörs inte av de föreslagna förändringarna.

Här finner Ni lagrådsremissen i sin helhet.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå