• 013 -16 30 30

Fem nya kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

2024-01-24

Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster, vara bioackumulerande och svårnedbrytbara. De förekommer i bland annat bläck, toners, lim och rengöringsprodukter.

EU listar ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön på en lista som kallas Kandidatförteckningen.

När ett ämne tagits upp på listan ställer det omedelbara krav på företag som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller ämnet. Konsumenter har till exempel rätt att på begäran få information om en vara innehåller ett sådant ämne, yrkesmässiga användare ska få informationen utan att be om det och företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder måste anmäla varorna till en databas hos EU:s kemikaliemyndighet.

När ett ämne placeras på listan över särskilt farliga ämnen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda ämnet och för att importera, sälja eller överlåta kemiska produkter med ämnet. Målet med att lista de särskilt farliga ämnena är att de ska fasas ut.

Den 23 januari uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa listan med dessa särskilt farliga ämnen:

• 2,4,6-Tri-tert-butylfenol, EG-nummer 211-989-5, CAS-nummer 732-26-3
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt, det vill säga det kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster. Det är persistent (svårnedbrytbart) och bioackumulerande (anrikas i vävnad). Det förekommer bland annat i bränsleprodukter och andra kemiska produkter.

• 2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, EG-nummer 221-573-5, CAS-nummer 3147-75-9

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket persistent och mycket bioackumulerande. Det förekommer i bland annat lim, tätningsmedel och i tvätt- och rengöringsprodukter.

• 2-(Dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on, EG-nummer 438-340-0, CAS-nummer 119344-86-4

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Det förekommer bland annat i bläck, toners och beläggningsprodukter.

• Bumetrizol, EG-nummer 223-445-4, CAS-nummer 3896-11-5

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket persistent och mycket bioackumulerande. Det förekommer bland annat i beläggningsprodukter, lim och tätningsmedel samt tvätt- och rengöringsprodukter.

• Oligomeriserings- och alkyleringsreaktionsprodukter av 2-fenylpropen och fenol, listnummer 700-960-7

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket persistent och mycket bioackumulerande. Det förekommer bland annat i lim, tätningsmedel, beläggningsprodukter, fyllmedel, spackel, murbruk, modellera, bläck, toners och polymerer.

Här finner Ni kandidatlistan.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå