• 013 -16 30 30

Farliga kemikalier hindrar återvinning av plast

2023-11-03

Plast kan innehålla miljö- eller hälsofarliga ämnen som gör den olämplig att återvinna. Kemikalieinspektionen visar i en ny rapport vilka typer av ämnen som kan förhindra återvinning av vanliga produktgrupper av plast.

Varje år används över 1,3 miljoner ton plast i Sverige och användningen ökar. I dag materialåtervinns mindre än 10 procent av all plast. Om mer plast återvinns minskar användningen av fossil råvara i plastproduktionen, något som skulle ge stor klimatnytta eftersom förbränning av plastavfall orsakar betydande koldioxidutsläpp.

En av flera orsaker till att inte mer plast återvinns är att vissa plaster innehåller farliga kemikalier. Det handlar ofta om tillsatser som blandas i plastmassan för att göra materialet mjukt, flamsäkert, färgat eller hållfast.

Kemikalieinspektionen har haft regeringens uppdrag att utreda vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast ska kunna återvinnas. I dag har Kemikalieinspektionen överlämnat sin rapport till regeringen. Utredningen ingår i regeringsuppdraget ”Giftfritt från början” som i övriga delar redovisades i februari 2023. I den nya rapporten konstaterar Kemikalieinspektionen att det tidigare varit vanligt med miljö- eller hälsofarliga ämnen särskilt bland mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Situationen är bättre i ny plast, men det finns fortfarande ämnen som behöver åtgärdas. Det saknas också kunskap om hälso- och miljöegenskaperna för många ämnen.

I rapporten fokuserar Kemikalieinspektionen på kemikalier som försvårar återvinning av fem vanliga produktgrupper som innehåller mycket plast: förpackningar, byggprodukter, fordon och däck, elutrustning och vindturbinblad. Av de olika produktgrupperna har förpackningar bäst förutsättningar för att återvinnas utifrån ett kemikalieperspektiv. Halterna av tillsatser i plastförpackningar är generellt sett låga.

Kemikalieinspektionen har publicerat ny information och vägledning på sin webbplats för att underlätta säker återvinning av plast. På de nya webbsidorna finns bland annat tips och råd om säker och hållbar plast samt information om vanliga plastprodukter och ämnen som kan försvåra återvinning av plast.

I rapporten pekar Kemikalieinspektionen på att Sverige fortsatt bör arbeta för att stärka informationskraven om kemikalier, utvärdera ämnen och föreslå tillståndskrav och förbud för särskilt farliga ämnen inom EU. Marknadskontrollen behöver också fortsätta stärkas, särskilt för importerade varor där det är vanligt att förbjudna ämnen påträffas.

Här finner Ni de nya rapporten.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå