• 013 -16 30 30

EG-försäkran avseende elektriskt material

2008-05-22

Elektriskt material får släppas ut på marknaden om den uppfyller alla gällande krav. Till exempel så ska den vara försedd med CE-märke och en EG-försäkran ska vara upprättad för produkten. Den som i Sverige tillverkar eller till Sverige importerar elektrisk materiel, för att släppa ut den på marknaden, ska kunna överlämna en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse inom fem arbetsdagar efter begäran från Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket skärper nu sin kontroll av EG-försäkran om överensstämmelse för elektriska produkter som faller under LVD och EMC direktivet. Tillverkare, importörer och andra som saluför en produkt som inte kan uppvisa en giltig EG-försäkran riskerar att få försäljningsförbud för aktuell produkt.

Observera att EG-försäkran ska finnas för alla CE-märkta produkter inte endast elektriska. Att nyhetsbrevet främst handlar om elektriska produkter är att Elsäkerhetsverket nu skärper kontrollen. För andra typer av CE-märkta produkter ska EG-försäkran givetvis avse överensstämmelse gentemot respektive aktuella direktiv t.ex. Maskindirektivet (98/37/EEG), Byggproduktdirektivet (CPD) (89/106/EEG) och så vidare.

Vad är en EG-försäkran?
Tillverkaren ansvarar för att en produkt som är avsedd att släppas ut på den gemensamma marknaden har konstruerats och tillverkats enligt bestämmelserna i gällande direktiv och att det skett en bedömning av dess överensstämmelse med de väsentliga kraven i dessa. Detta gäller både i situationer där tillverkaren själv konstruerat, tillverkat, förpackat och märkt produkten och i situationer där samtliga eller vissa av dessa aktiviteter utförts av en underleverantör.

När det gäller bedömning av överensstämmelse beror tillverkarens ansvar på det förfarande som tillämpats. Som en allmän regel skall tillverkaren vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att tillverkningsprocessen garanterar produkternas överensstämmelse, för att anbringa CE-märkning på produkten, för att upprätta teknisk dokumentation och att utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse. Beroende på vilket direktiv som är tillämpligt kan det krävas att tillverkaren lämnar in sin produkt hos en tredje part (anmält organ) för provning och certifiering.

En importör som är etablerad i EU och släpper ut en produkt från tredje land på den gemensamma marknaden har ett begränsat men definierat ansvar. Enligt direktiv grundade på den nya metoden måste importören, dvs den person som ansvarar för att produkten släpps ut på marknaden, kunna ge kontrollmyndigheten en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse och att göra den tekniska dokumentationen tillgänglig. Detta ansvar vilar på importören endast om tillverkaren inte är etablerad i gemenskapen. I vissa situationer skall emellertid importören kunna ta på sig tillverkaransvar.

Detaljister, grossister och andra distributörer i leverantörsledet skall iaktta vederbörlig omsorg och ha grundläggande kunskaper om tillämplig lagstiftning, exempelvis vilka produkter som skall vara CE-märkta och vilken information som måste åtfölja olika produkter. Det är inte tänkt att distributören skall överta tillverkarens ansvar (se ovan), men distributören skall för kontrollmyndigheterna kunna visa att vederbörlig omsorg tagits för att säkerställa att tillverkaren eller den person som levererat produkten har vidtagit de åtgärder som krävs. Distributören måste också kunna identifiera tillverkaren, importören eller leverantören för att bistå kontrollmyndigheten med att få in EG-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå