• 013 -16 30 30

Dålig koll på vart farligt avfall tar vägen

2015-06-19
Miljön och människors hälsa riskerar att skadas allvarligt om farligt avfall inte hanteras och transporteras på rätt sätt. En granskning från Riksrevisionen visar att det finns en mängd brister i tillsynen av avfallstransporter och att det saknas överblick över vart det farliga avfallet tar vägen. Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har överblick över vart det farliga avfallet tar vägen och om tillsynen är effektiv. Granskningen visar att informationen om hur mycket farligt avfall som uppkommer och behandlas är mycket osäker. Samtidigt finns det stora svårigheter med att spåra det farliga avfallet. Den bristande överblicken och en avsaknad av kartläggning av den olagliga avfallshanteringen gör det svårt att dimensionera tillsynen och sätta in resurser där de gör mest nytta. Granskningen visar att problemen i tillsynsverksamheten är många. Till exempel kontrolleras nästan inga transporter av farligt avfall till Sverige eller inom landets gränser. Genomförandet av tillsynen är också delvis ineffektivt. Bland annat är det svårt att genomföra tillsyn utanför kontorstid trots att avfallstransporterna sker dygnet runt. Tillsynen skulle även i större utsträckning behöva ske i hamnarna där det finns tillgång till rätt utrustning. Dessutom är sanktionerna som kan bli aktuella vid överträdelser av bestämmelserna sannolikt inte tillräckliga för att avskräcka oseriösa aktörer. För mera information vart tar farliga avfallet vägen Informationen kommer från Riksrevisionen. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå