• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – september 2020

2020-09-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under september 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


P 4317-19

Efter bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus kommer byggnaden att ha tretton plan. Byggnadsnämndens beslut att tillåta avsteg från kravet på tillgänglighet och användbarhet avseende antalet hissar per trapphus har godtagits av MÖD.

P 6381-19

Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus m.m.. Den aktuella fastigheten omfattar i dagsläget både kvartersmark och allmän platsmark. Den allmänna platsmarken ska enligt gällande detaljplan vara under kommunalt huvudmannaskap. Med anledning av att kommunen inte löst in den allmänna platsmarken eller på annat sätt fått äganderätt till densamma har MÖD bedömt att fastigheten är planstridig. Eftersom avvikelsen inte är att anse som liten har mark- och miljödomstolens dom ändrats och nämndens beslut att bevilja bygglov för påbyggnad av befintligt flerbostadshus m.m. upphävts.

Mål: P 1160-19

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad. Avvikelser från detaljplan har sammantaget bedömts inte kunna godtas som liten avvikelse.

Mål: P 6546-19

Bygglov. Sedan byggnadsnämnden ansett att en sökt inglasning av balkonger stred mot detaljplanen och därför avslagit ansökan har MÖD, sedan underinstanserna avslagit överklagandena, ansett åtgärden vara förenlig med detaljplanen och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå