• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – oktober 2020

2020-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under oktober 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


P 6273-20
Godkännande av reviderade bygglovsritningar har ansetts vara ett överklagbart beslut. Ändringarna har varit för omfattande för att kunna rymmas inom tidigare meddelat bygglov, varför Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas beslut att upphäva beslutet.


P 11148-19
Fråga om tolkning av en bestämmelse om öppet eller kopplat byggnadssätt i en stadsplan från 1919. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att aktuell bestämmelse ska tolkas som att endast en- eller tvåbostadshus får uppföras på fastigheten. Bygglovsansökan har avsett ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Nämndens beslut att avslå ansökan har därför varit riktigt.


P 11991-19
Mark- och miljööverdomstolen har ansett att de arbeten i form av muddring, grävning och trädfällning som gjorts med stöd av en tidigare lagakraftvunnen dispens påverkar området på sådant sätt att det inte föreligger hinder mot att på nytt ge dispens för liknande arbeten. Vidare har den båtränna som utförts med stöd av den tidigare dispensen bedömts vara av sådan karaktär att den i nuläget inte utvidgar det strandskyddade området.


P 12648-19
Klagorätt för en organisation som har till ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en kulturmiljöorganisation har rätt att klaga på beslut om bygglov inom detaljplanelagt område under samma förutsättningar som en sådan organisation kan överklaga beslut om detaljplaner, men att klagorätt i det konkreta fallet saknades enligt 13 kap. 2 § 8 PBL eftersom bygglovsbeslutet inte aktualiserade någon kulturmiljöfråga som inte redan hade avgjorts genom den gällande detaljplanen.


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå