• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – november 2017

2017-11-30
Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under november 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. F 10812-16 Upphävande av servitut. Efter bildandet av ett vägservitut har den tjänande fastigheten delats genom avstyckning och ett hus uppförts i närheten av servitutsvägen. Dessa omständigheter har inte ansetts utgöra sådana ändrade förhållanden som, enligt 7 kap. 5 § 2 st. FBL, kan motivera att servitutet upphävs. F 100-17 Bestämmande av ersättning för upplåtet utrymme enligt 12 och 13 §§ anläggningslagen (1973:1149). Två bostadsrättsföreningar har haft en gård som de gemensamt använt. Gården har legat på den ena bostadsrättsföreningens fastighet. Den andra föreningen har haft tillgång till gården med stöd av ett servitut. Den förening på vars fastighet gården ligger har år 2007 investerat i en ombyggnad av gården. MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att en gemensamhetsanläggning ska inrättas för förvaltningen av gården. P 1042-17 MÖD har funnit att uppförandet av en 0,75-1,22 m hög altan inte kräver bygglov och att nämnden därmed haft fog för sitt beslut att inte ingripa mot altanen. Även fråga om relevant mätpunkt. P 5479-17 Nämnden har i ett mål om byggsanktionsavgift inte visat att den som är registrerad som ägare av fastigheten i fastighetsregistret är ägare av aktuell del av denna. P 1622-17 Placeringen av en förskola med en hög gavel 0,7 meter från gränsen till grannfastigheten har bedömts innebära betydande olägenhet för de boende i den byggnaden på grund av minskat ljusinsläpp, skymd utsikt och en känsla av instängdhet och insyn. Bygglovet har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen eftersom en alternativ placering och utformning är möjlig som inte skulle begränsa den i detaljplanen tillåtna byggrätten på ett otillåtet sätt. P 90-17 Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden funnit att en i en slänt uppförd byggnadskonstruktion bestående av förråd samt altan med pool i sin helhet är att anse som byggnad och uppta byggnadsarea. Domstolen har vid bedömningen fäst avseende vid att förrådet, som ostridigt utgör byggnad, är sammanlänkat med altanen/poolen och ger visuellt intryck av att vara en obruten sammanlänkad enhet. Då byggnaden strider mot detaljplanen och inte utgör en liten avvikelse har bygglovet upphävts. Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå