• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – mars 2021

2021-03-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under mars 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: P 12989-19
Flexibel detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en detaljplan och dess illustrationer, vilka inte utgår från en fullt utnyttjad byggrätt, inte uppfyller kraven på tydlighet i plan- och bygglagen. Mark- och miljööverdomstolen har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt beslutet om att anta detaljplanen.

Mål: F 1706-20
Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för vägar och grönområden. Enligt en byggnadsplan, som gäller som detaljplan, är området som ansökan om gemensamhetsanläggning avser planlagd som allmän plats för vägar och grönområden. Samma område omfattas även av ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen (1947:385). Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bildandet av gemensamhetsanläggningen innebär att den för området gällande byggnadsplanens bestämmelser om allmän plats genomförs och att anläggningen ska ha den omfattning som angetts i planen.

Mål: P 4756-20
I mål angående byggsanktionsavgift har MÖD ansett att återuppförande till samma utseende som tidigare av en skadad kyrkogårdsmur varit underhållsarbete som inte krävt bygglov. Nämndens beslut att ta ut byggsanktionsavgift har därför upphävts.

Mål: P 1207-20
I mål om bygglov för tillbyggnad skulle omkring 80 procent av tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 m från tomtgräns. Särskilda skäl enligt 39 § byggnadsstadgan har inte ansetts föreligga och avvikelsen från detaljplan bedömdes vara för stor för att kunna anses vara en liten avvikelse som kunde tillåtas. Bygglovet har därför upphävts.

Mål: F 10387-20
Talerätt. En person som inte har lagfart på en fastighet har uppvisat ett köpebrev enligt vilket han förvärvat en del av fastigheten. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att han ska behandlas som sakägare enligt 4 kap. 11 § tredje stycket fastighetsbildningslagen.

Mål: F 1508-21
I mål om inrättande av gemensamhetsanläggning för i huvudsak befintlig brygga och parkeringsplats som tidigare upplåtits genom arrendeavtal har Mark- och miljööverdomstolen bifallit yrkande om förtida tillträde. Som skäl för beslutet har angetts att då gemensamhetsanläggningen enbart avser i huvudsak fortsatt oförändrad användning innebär det förtida tillträdet att risk för kapitalförstöring undviks.

Mål: F 12788-20
Vilandeförklaring av förrättning. Under pågående fastighetsbildningsförrättning har meddelats ett planbesked, där kommunen beslutat att ett detaljplaneärende enligt plan- och bygglagen ska påbörjas, med innebörd att en detaljplan som gäller för fastigheter som berörs av förrättningen ska upphävas i viss del, med följd att kommunens skyldighet att lösa in fastigheterna skulle upphöra. Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med underinstanserna, bedömt att det inte är av synnerlig vikt för fastighetsbildningen att frågan om upphävande av detaljplanen först avgörs. Kommunens överklagande av fastighetsbildningsbeslutet med begäran om undanröjande och återförvisning till lantmäterimyndigheten för vilandeförklaring har därför avslagits.

Mål: P 11072-19
MÖD har bedömt att två betongskåp, som ställts upp på en fastighet och i vilka två sopkärl placerats, inte utgör ett upplag och att bygglov enligt 6 kap. 1 § 2 PBF därför inte krävs för åtgärden. Åtgärden har inte heller i övrigt ansetts strida mot PBL eller mot föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. MÖD har därför fastställt nämndens beslut att inte vidta några åtgärder med anledning av klagomål från ägaren till en grannfastighet.

Mål: P 6690-20
Tillsynsanmälan avseende olovlig inredning av bostad. En vindsvåning i ett tvåbostadshus hade inretts med bostadsrum, tvättstuga, badrum och kök. Vindsvåningen kunde nås via ett gemensamt trapphus och utgjorde därmed en självständig del av byggnaden, men saknade låsbar ytterdörr. Av utredningen framgick att en familj bott i vindsvåningen under sex år. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att ytterligare en bostad inretts i byggnaden. Att köket numera inte var fullt utrustat påverkade inte bedömningen. Eftersom bostaden på vinden saknade lov var det fel av nämnden att lämna tillsynsanmälan utan åtgärd.

Mål: P 9593-19
Bygglov söktes för bostadshus med tre lägenheter på fastighet som betecknades med "fril" i detaljplanen. I planen föreskrevs att markschaktning vid intilliggande väg i syfte att förbättra sikten skulle utföras innan bygglov ges. Trots att schaktning inte utförts i enlighet med bestämmelsen ansågs den inte utgöra hinder för bygglov med anledning av att avvikelsen tidigare godtagits. Mark- och miljööverdomstolen fann dock att planens beteckning "fril" i denna plan ska tolkas som att endast en- och tvåfamiljshus får uppföras, varför det saknades förutsättning för bygglov.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå