• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: F 2167-20
Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan att ha tagit del av en inkommen slutskrift med begäran om syn. Bristen har av MÖD ansetts som sådan att det funnits förutsättningar att jämlikt grunderna i 50 kap. 28 § rättegångsbalken undanröja domen och återförvisa målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.

Mål: P 4889-20
MÖD har funnit att uppförandet av balkonger på en fastighet i centrala Stockholm inte utgör en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL även om de ger upphov till viss olägenhet för närliggande lägenheter i form av ökad insyn.

Mål: F 10289-19
Fastighetsbildning/strandskydd. MÖD har ansett att det saknats förutsättningar för att bilda en jordbruksfastighet för ändamålet hästgård eller en bostadsfastighet med det kombinerade ändamålet hästhållning. MÖD har inte heller, i ett annat fall, tillåtit bildandet av en bostadsfastighet med det kombinerade ändamålet vedtag. MÖD har återförvisat ärendena till LM.

Mål: F 5855-19
Eftersom en sökt avstyckning inom strandskyddat område inte i sin helhet omfattades av hemfridszon eller annars var lagligen ianspråktagen bedömde MÖD att styckningslotten inte var varaktigt lämpad för bostadsändamål. MÖD har återförvisat förrättningen till LM för möjlighet för sökandena att jämka sin ansökan.

Mål: P 2387-20
Antagande av detaljplan. Detaljplanen innebar bl.a. att flerfamiljshus med fyra våningar skulle få upphöras 14 meter från tomtgränsen till en fritidsfastighet. MÖD har bedömt att insyn och skuggning på fritidsfastigheten medför betydande olägenhet och har upphävt detaljplanen.

Mål: P 3486-20
En detaljplan för ett område i centrala Uppsala medgav uppförande av ett flervåningshus med upphöjd bostadsgård. MÖD har bedömt att ett genomförande av planen skulle ge upphov till betydande olägenheter i form av framförallt insyn på befintliga, närbelägna radhustomter. Beslutet att anta planen har därför upphävts.

Mål: P 12393-19
Brukningsvärd jordbruksmark. MÖD har ansett att kommunen har visat att behovet av mark för ett industriområde inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Mål: P 12906-20
Bygglov har sökts för en utvändig ändring av ett garage. MÖD har bedömt att åtgärden utgjort annan ändring än tillbyggnad och varit av sådant slag som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL med följd att det planstridiga utgångsläget inte hindrat att bygglov ges. Då åtgärden i sig inte ansetts planstridig och inget annat hinder mot bygglov förelegat var det rätt att bevilja bygglov.

Mål: F 4561-20
Förrättningskostnader. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att lantmäterimyndigheten haft fog för att uppfatta en handling som en samfällighetsförening gett in som en ansökan om förrättning. Lantmäterimyndigheten har därför ansetts ha rätt att få betalt för förrättningskostnaderna. Med hänsyn till vissa brister har domstolen dock bedömt att lantmäterimyndigheten borde ha förelagt föreningen att komplettera ansökan. Då det kunnat antas att ett sådant förfarande skulle ha reducerat kostnaderna för förrättningen har det inte ansetts skäligt att föreningen skulle betala hela det debiterade beloppet.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå