• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål - juni 2021

2021-06-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under juni 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: F 14768-20
MÖD har funnit att det inte förelegat möjlighet att vidta tillsynsåtgärder enligt PBL med anledning av vattenflöden som drabbat en fastighet.

Mål: P 4323-20
Ansökan om bygglov för byte av fönster på ett kulturhistoriskt värdefullt flerbostadshus från 1906 där fönstren bytts på 70-talet. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att en återgång till originalfönstrens utseende men där originalmaterialet frångicks inte stred mot förvanskningsförbudet eller varsamhetskravet och att bygglov kunde ges.

Mål: P 10088-19
En nämnd har, med hänvisning till detaljplanekravet, lämnat negativt förhandsbesked för bebyggelse av ett parhus. MÖD har bedömt att det, beroende på omständigheterna, kan vara oförenligt med proportionalitetsprincipen att upprätthålla detaljplanekravet i mer än 30 år och att det i detta fall inte varit proportionerligt att alltjämt hävda det kravet. På grund härav och då nämnden inte gjort någon fristående och sammantagen bedömning enligt 2 kap. PBL har nämndens beslut undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning. - En ledamot var skiljaktig och ansåg att nämnden haft rätt att upprätthålla detaljplanekravet. MÖD har tillåtit överklagande till HD då det är av vikt för rättstillämpningen att detaljplanekravets förenlighet med proportionalitetsprincipen blir ytterligare belyst.

Mål: P 6258-20
Miljöbalkens bestämmelse i 3 kap. 4 § om hänsyn till jordbruksmark ska inte tillämpas när mark, som i och för sig alltjämt odlas, tidigare reglerats i detaljplan som allmän plats och som nu i ny detaljplan planeras för bostäder.

Mål: P 1393-20
Eftersom MÖD har fastställt MMD:s dom om återförvisning till en nämnd för förnyad prövning av ett tidsbegränsat bygglov för utökning av en lastkaj (P 1397-20), ska ett rättelseföreläggande beträffande samma lastkaj upphävas.

Mål: P 1397-20
MÖD har fastställt MMD:s dom om återförvisning till en nämnd för förnyad prövning av ett tidsbegränsat bygglov i efterhand för utökning av en lastkaj eftersom permanent bygglov för en annan placering av lastkajen fått laga kraft.

Mål: P 2154-20
MÖD har, utifrån det underlag som sökanden gett in till byggnadsnämnden, bedömt att den huvudbyggnad som ska uppföras ska betraktas som ett enbostadshus och därmed är förenlig med detaljplanen i detta hänseende. Bedömningen av om bygglov ska beviljas har inte påverkats av att byggnaden i framtiden kan komma att ändras i förhållande till vad det sökts bygglov för.

Mål: P 8069-20
Gatukostnadsersättning enligt 6 kap. PBL. MÖD fann beträffande gatukostnadsersättning att jämkningsgrund enligt 6 kap. 33 § inte förelåg och att beloppet på 300 000 kr i ersättning för gator m.m., för en fastighet med en byggnad och en tillkommande byggrätt, inte stred mot egendomsskyddet och inte var oproportionerlig. Vidare prövades rättegångskostnadsfråga enligt 15 kap. 10 § PBL.

Mål: P 8759-20
Positivt förhandsbesked hade lämnats för byggnation av radhuslängor. Utförandet stred på en rad punkter mot en äldre byggplan men beskedet hade vunnit laga kraft. MÖD
ansåg vid bygglovsprövning att dessa planavvikelser hade prövats med bindande verkan genom förhandsbeskedet. Till detta kom takterasser som inte prövats men vilka MÖD fann inte medförde betydande olägenhet. Däremot ansåg domstolen att ett bullerplank mot järnväg, som inte heller prövats i förhandsbeskedet och som utgjorde en planavvikelse, måste utredas ytterligare. Bygglov fastställdes med undantag för bullerplanket.

Mål: F 2456-20
MÖD har för ett antal fastigheter, med tillämpning av 15 § andra stycket anläggningslagen (1973:1149), bestämt ett lägre andelstal för drift av en gemensamhetsanläggning (ett naturområde) med hänsyn till att dessa fastigheter ligger på ett sådant avstånd från naturområdet att de inte kan förväntas använda naturområdet i samma utsträckning som övriga fastigheter.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå