• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – januari 2021

2021-01-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under januari 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.Mål: P 13734-19
Bygglov för utvändig ändring samt påbyggnad av enbostadshus. På fastigheten får en fristående huvudbyggnad uppföras i högst två våningar. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från underinstanserna bedömt det nedersta planet som en våning, inte som en källare, vilket innebär att den befintliga byggnaden är uppförd i två våningar. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det översta planet utgör en vind som enligt 9 § fjärde stycket ÄPBF ska anses vara en våning. Den sökta åtgärden har därför ansetts vara planstridig avseende antalet våningar. Avvikelsen har inte bedömts som mindre. Bygglovsbeslutet har därför upphävts och bygglovsansökan avslagits.


Mål: P 9676-19
I mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att den olägenhet som de klagande i grannfastigheten drabbas av i form av minskat dagsljusinsläpp och sämre utsikt inte är betydande i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Överklagandet har därför avslagits.


Mål: P 3979-20
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för inglasning av en altan eftersom åtgärden skulle utföras på punktprickad mark och inte kunde anses som en liten avvikelse från detaljplanen. Att bygglov getts för motsvarande åtgärd på ett antal andra fastigheter i området föranledde inte någon annan bedömning eftersom det inte kunde anses vara fråga om systematiskt medgivna dispenser från aktuell planbestämmelse.


Mål: P 10875-19
Fråga om ersättning för gatukostnader och fördelning av rättegångskostnader. MÖD fann efter överklagande av fastighetsägare, inte anledning att jämka gatukostnadsersättningen. Med ändring av MMD:s dom befriades dock fastighetsägarna från skyldigheten att utge ersättning för kommunens rättegångskostnader i MMD. Kommunen ska istället utge ersättning för fastighetsägarnas rättegångskostnader där och, med hänsyn till utgången i MÖD, delvis ersätta fastighetsägarnas rättegångskostnader i MÖD


Mål: P 1160-20
Positivt förhandsbesked hade meddelats för uppförande av två bostadshus på en fastigheten som var taxerad som småhusenhet. MÖD konstaterade att fastigheten bestod av åkermark som brukades sedan länge. Vidare noterade MÖD att enligt nuvarande praxis är inte fastighetstaxeringen avgörande för om begränsningen att bygga på odlingsmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ska tillämpas. MÖD fann att av vad som framkommit om markens läge och omgivning, var det utrett att markens läge och beskaffenhet är sådan att den är väl
lämpad för jordbruksproduktion och därmed brukningsvärd. Marken får därför inte tas i anspråk för den sökta bebyggelsen och förhandsbeskedet ska upphävas.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå