• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – februari 2021

2021-02-28

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under februari 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


Mål: F 12766-19

Klander av föreningsstämmobeslut. Delägare i en gemensamhetsanläggning för väg väckte klandertalan avseende beslut fattade av föreningsstämma och angav som grund för talan att anläggningsbeslutet hade förfallit eftersom anläggningen inte hade utförts i sin helhet inom den tid som bestämts (33 § första stycket 2 anläggningslagen). Parallellt med klandermålet förde delägarna talan om avregistrering av gemensamhetsanläggningen. Mark- och miljödomstolen ansåg att den inte skulle pröva om anläggningsbeslutet hade förfallit utan den prövningen skulle enligt domstolen göras i registreringsärendet. HD meddelade prövningstillstånd i MÖD och angav att målet aktualiserar vilken betydelse det har för frågan om ett anläggningsbeslut förfallit enligt 33 § anläggningslagen, huruvida avregistrering skett enligt 34 § samma lag, och att den frågan behöver belysas ytterligare i rättspraxis. MÖD har prövat den av HD angivna frågan särskilt och sammanfattningsvis bedömt att en uppgift i fastighetsregistret inte kan ersätta den självständiga prövning som domstolen har att göra av de av parterna åberopade omständigheterna. Eftersom mark- och miljödomstolen inte har prövat frågan om anläggningsbeslutet förfallit i sak och då bl.a. muntlig bevisning har åberopats i detta avseende, har mark- och miljödomstolens dom i denna del undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.

Mål: P 13582-19
Beräkning av byggsanktionsavgift för ändring som berör en byggnads bärande delar. En bostadsrättsförening utförde byte av 141 balkonger på tre flerbostadshus innan åtgärden anmälts till byggnadsnämnden enligt 10 kap. 3 § PBL. Nämnden utfärdade byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL beräknad för varje enskild balkong. MÖD fann att avgiften skulle beräknas som en åtgärd per byggnad.

Mål: P 12992-19
Förhandsbesked för ombyggnad av magasin till bostad. Magasinsbyggnaden som uppfördes 1942 ligger inom riksintresse för kulturmiljövården i en historisk gruvort med omgivande intressant bebyggelse som skildrar gruvsamhällets utveckling från medeltid till 1900-tal. I områdesbestämmelserna och byggnadsordningen anges att det finns ett bevarandevärde för ekonomibyggnader som uthus och magasin och vikten av att deras ursprungliga fasader och originalmaterial bevaras framhålls. MÖD har konstaterat att det är möjligt att ändra användningen och renovera byggnaden på ett sätt som gör att dess ursprungliga form kan avläsas och att befintliga byggnadsmaterial samt färgsättning bevaras. MÖD har mot den bakgrunden, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det kulturhistoriska intresset av att bevara byggnaden helt i ursprungligt utförande inte är så stort att förhandsbesked kan nekas och har därför fastställt nämndens beslut.

Mål: P 9976-20
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en cirka 8 meter hög ställning med solcellspaneler skulle utgöra en byggnad. Eftersom byggnaden inte överensstämmer med detaljplanen och inte heller kan anses uppfylla anpassningskraven har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt nämndens beslut om negativt förhandsbesked.

Mål: P 3358-20
Fråga om en markiskonstruktion med fast stålkonstruktion och eldrivet utdragbart tak i markisväv (en s.k. pergolamarkis) ska anses utgöra en bygglovspliktig tillbyggnad. Markisduken har inte bedömts vara utfälld i en sådan utsträckning att den bör betraktas som ett tak. Stålkonstruktionen har inte i sig ansetts ge ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad eller innebära någon ökning av byggnadens volym. Markiskonstruktionen har därför inte bedömts vara en bygglovspliktig tillbyggnad.

Mål: P 7508-19
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen har, med hänsyn till den aktuella markens läge och begränsade yta, bedömt att den inte kan anses brukningsvärd i den mening som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken och att bestämmelsen därmed inte hindrar positivt förhandsbesked för åtgärden.Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det även i övrigt finns förutsättningar för positivt förhandsbesked. Överklagandet har avslagits.

Mål: P 172-20
Nämnden gav bygglov avseende garage och gäststuga. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att riktlinjer i kommunens översiktsplan ger skäl att neka bygglov varför överklagande har avslagits.

Mål: P 160-20
Enskilds klagorätt över bygglov för mast och teknikbod. En privatperson vars fastighet inte gränsade till den fastighet på vilken bl.a. en mast avsåg att uppföras har överklagat ett beslut om bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att enbart förhållandet att det är möjligt att se en mast från en fastighet inte innebär att en fastighetsägare har klagorätt. Det krävs i så fall att masten påverkar fastigheten och därigenom dess ägare på något mer påtagligt sätt.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå