• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål – april 2021

2021-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under april 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: P 2900-20
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt det översta planet i en tillbyggnad som en vind som inte ska anses vara en våning enligt 9 § fjärde stycket ÄPBF. Vinden är konstruerad med mansardtak och ett stort antal tätt sittande s.k. konstruktionsbalkar. Mark- och miljööverdomstolen har vid en sammantagen bedömning ansett att vinden med dess nuvarande utformning inte kan inredas som bostadsrum eller arbetslokal. Fastighetsägarens förklaring om att konstruktionsbalkarna har en bärande funktion har inte kunnat avfärdas utifrån utredningen i målet och balkarna har därför ansetts vara en del av konstruktionen som inte lätt kan avlägsnas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit den sökta åtgärden planenlig.

Mål: F 10874-20​​​​​​​
Debitering av förrättningskostnad avseende fastighetsreglering och omprövning av gemensamhetsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till fastighetsregleringens karaktär och omfattning ansett att den tid som lagts ned i motsvarande del av ärendet har varit av större omfattning än vad som kan anses vara motiverat. Den fakturerade förrättningskostnaden har därför satts ned.

Mål: P 378-20​​​​​​​
MÖD har bedömt att en ansökan om bygglov för altantak inte uppfyller de krav som följer av 9 kap. 21 § PBL. Eftersom det inte går att utesluta att bygglov kan ges om ansökan kompletteras och förtydligas har ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

Mål: F 3144-20
Andelstal för fördelning av kostnader för utförande och drift av gemensamhetsanläggning. MÖD har ansett att en viss byggnad ska beaktas och att det andelstal för utfart från fritidsbostad som anges i Lantmäteriets rekommendationer ska användas.

Mål: P 10951-19​​​​​​​
Detaljplan för bostäder och verksamheter som möjliggör förtätning av befintligt bostadsområde. MÖD har till skillnad från MMD funnit att detaljplanen, efter av kommunen medgiven ändring, har utformats med skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden och berörda enskilda intressen.

Mål: F 5638-20​​​​​​​
LM beslutade att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i enlighet med en bestämmelse om detta i detaljplanen. Efter LM:s beslut har mark- och miljödomstolen i avgöranden som fått laga kraft ändrat placeringen av förbindelsepunkten till fastigheternas omedelbara närhet. MÖD har mot den bakgrunden bedömt, trots att gemensamhetsanläggningen skulle inrättas enligt bestämmelser i detaljplan, att LM:s beslut i denna del ska upphävas eftersom fastighetsägarna har beaktansvärda skäl för att motsätta sig inrättandet av gemensamhetsanläggningen. Även ett beslut om bildande av samfällighet för väg har upphävts medan ett beslut att inrätta en gemensamhetsanläggning för väg inte har ändrats. MÖD:s ändringar innebärande att delar av förrättningen ställs in har också föranlett ändring av LM:s beslut om fördelning av förrättningskostnaderna.

Mål: P 4084-20​​​​​​​
MÖD har upphävt ett beslut om att anta en detaljplan eftersom det inte kan uteslutas att en art som är skyddad enligt 6 § artskyddsförordningen finns inom planområdet och att varken förekomsten av arten inom området eller vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan få för arten har utretts tillräckligt.

Mål: P 2501-20
Byggnadsnämndens beslut att avslå en bygglovsansökan avseende ett enbostadshus har fastställts av MÖD eftersom brukningsvärd jordbruksmark skulle tas i anspråk.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå