• 013 -16 30 30

Boverket tar fram regler för digitala översiktsplaner och regionplaner

2023-03-20

I april skickar Boverket ett förslag på föreskrifter för översiktsplan på remiss. Syftet med reglerna är att precisera kraven i plan- och byggförordningen för att stötta kommuner när översiktsplaner ska tillgängliggöras och behandlas digitalt.

I plan- och bygglagen (PBL) framgår vad en översiktsplan och regionplan ska innehålla. I plan- och byggförordningen (PBF) ställs krav på att alla översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att de kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Boverkets kommande föreskrifter och allmänna råd kommer precisera dessa krav och tas fram för att stötta kommuner och regioner i hur de ska uppfylla kraven. Föreskrifterna och de allmänna råden kommer innehålla regler och rekommendationer om hur informationen ska definieras och identifieras.

Varför behövs regler kring digitalisering av planer?
Många kommuner och regioner arbetar redan i dag med att ta fram digitala planer. För att nå den fulla potentialen som digitaliseringen möjliggör krävs dock ett regelverk som anger hur informationen ska definieras och identifieras för att den ska kunna överföras, behandlas och tillgängliggöras digitalt. Detta möjliggör bland annat effektivare informationsflöden mellan olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn och utveckling av mer användarvänliga verksamhetssystem för hantering av digitala planer.

Regeringen beslutade om de övergripande kraven i februari
I början av februari tog regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som ställer krav på att översiktsplaner och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Samtidigt fick Boverket ett bemyndigande att ta fram föreskrifter för digitala översiktsplaner och regionplaner.

Regeringens beslut innebär att alla översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet gäller även vid ändring av en plan som påbörjas efter detta datum. Redan beslutade planer och planer som påbörjats före 1 januari 2027 omfattas inte av kravet.

Här finner Ni mer information.

Informationen kommer från Boverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå