• 013 -16 30 30

Åtgärdsplan för minskning av dioxiner

2021-06-18

Dioxin är ett av de farligaste miljögifterna människan känner till och är storskaligt spritt i miljön. Vi människor exponeras huvudsakligen via livsmedel, och våra åtgärder, såsom nationella kostråd, beror på dioxinets farlighet och spridning. Naturvårdsverket, tillsammans med ett antal aktörer, presenterar en ny rapport som översiktligt sammanfattar kunskapsläget kring dioxinsituationen i Sverige år 2021.

Förutom hälso- och miljötillståndet beskriver rapporten de åtgärder som vidtagits, vilka åtgärder som pågår och nya som planeras för framtiden. Olika myndigheter, branscher och forskningsinstitutioner ger sin syn på utmaningar och möjligheter till nationella åtgärder för en förbättrad dioxinsituation.

Dioxiner är mycket giftiga för människan och misstänks påverka immunförsvaret, utvecklingen av nervsystemet, reproduktionsförmågan, hormonsystemet samt orsaka cancer. Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner. Dioxin bildas oavsiktligt vid viss typ av förbränning och sprids till miljön. Medianintaget av dioxin via födan är i Sverige fortfarande över den nivå som europeiska livsmedelsmyndigheten anger som ett tolerabelt veckointag, trots decennier med insatser för att förbättra situationen.

Mot den bakgrunden tog Naturvårdsverket initiativ till en myndighetssamverkan inom Miljömålsrådet år 2018. Nu presenterar Naturvårdsverket, tillsammans med ett antal aktörer, en ny rapport med syfte att ge underlag för att uppnå regeringens etappmål om dioxin; ”Senast 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och minimerade”.

Ta del av rapporten här


Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå