• 013 -16 30 30

Årlig uppföljning av Sverige miljömål

2022-04-15

Regeringen och myndigheterna har under 2021 gjort många insatser för att förbättra miljön i riktning mot miljömålen. Insatserna för generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen beskrivs i Årlig uppföljning av miljömålen 2022.

Rapporten innehåller bedömningar av utvecklingstrenden för miljötillståndet för miljökvalitetsmålen och för generationsmålet som helhet. För två av miljökvalitetsmålen bedöms utvecklingen vara positiv, för nio neutral och för fem bedöms den vara negativ. För Myllrande våtmarker bedöms utvecklingstrenden nu ha förändrats från negativ till neutral. Med neutral avses att det i nuläget inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Utifrån generationsmålet bedöms omställningen i Sverige ha tagit fart, men på viktiga områden som miljö- och klimatpåverkan från konsumtion samt ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen i många avseenden åt fel håll. De förändringar som skett i det säkerhetspolitiska läget under inledningen av 2022 innebär en ökad grad av osäkerhet kring utvecklingen mot generationsmålet.

Bedömningar av måluppfyllelse för etappmålen

Rapporten innehåller också bedömningar av måluppfyllelse för etappmålen. De aktuella etappmålen i denna redovisning har målår inom tidsperioden 2023–2035. Inget etappmål bedöms vara uppnått redan nu, men etappmålet om läkemedel i miljön och etappmålen om dagvatten bedöms kunna uppnås till målåret. För flera etappmål anges en osäker bedömning om målet kan nås till målåret, medan två etappmål inte bedöms kunna nås till målåret. Dessa är etappmålet om minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar respektive etappmålet om ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall.

I denna sammanställning ingår inte bedömningar av etappmålen inom klimatområdet. En omfattande redogörelse över arbetet i Sverige för att nå klimatetappmålen finns i Naturvårdsverkets underlag till regeringens årliga klimatredovisning som också publiceras i mars 2022.

När det gäller miljön handlar miljömålen och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. I rapporten finns en sammanställning för varje miljökvalitetsmål, och för generationsmålet, över hur åtgärderna det senaste året bidragit till Agenda 2030.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Trafikanalys, Läkemedelsverket och länsstyrelserna. Flera andra myndigheter har bidragit med underlag inom sina ansvarsområden.

Rapporten Årlig uppföljning av miljömålen 2022 överlämnades till regeringen den 31 mars 2022.

Ta del av rapporten här:
Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2022 (naturvardsverket.se)

Informationen kommer från sverigesmiljomål.se

För mer information, kontakta Altea AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå