• 013 -16 30 30

Arbetsrättsmål – oktober 2014

2014-10-30
Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Dom nr 71/14, Mål nr A 194/13 och A 233/13, 2014-10-29 Förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. Inför tillsättning av kyrkoherde hölls en förhandling mellan ett pastorat och berörda arbetstagarorganisationer om ett förslag att anställa en viss sökande. Vid förhandlingen enades parterna om att pastoratet istället skulle utlysa anställningen på nytt. Kyrkonämnden, som var det organ som beslutade om anställning av kyrkoherde, beslutade dock att anställa den aktuella sökanden. Arbetsdomstolen har funnit att pastoratet, enligt 11 § medbestämmandelagen, varit skyldigt att på eget initiativ förhandla på nytt med arbetstagarorganisationerna innan kyrkonämnden beslutade att anställa kyrkoherden. Beslut nr 69/14, Mål nr A 40/12 och A 100/12, 2014-10-22 Kollektivavtalstolkning m.m. Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa närmare angivna förutsättningar, vid tillämpning av en kollektivavtalsbestämmelse om förlängd uppsägningstid hos förvärvaren, inte beakta anställningstid hos överlåtaren. Beslut nr 65/14, Mål nr B 22/14, 2014-10-08 Fråga om avvisning En arbetsgivare har väckt talan vid tingsrätten mot två tidigare arbetstagare och yrkat bl.a. att dessa ska betala skadestånd för brott mot upphovsrättslagen och företagshemlighetslagen. Arbetsgivaren är bunden av en förhandlingsordning med en arbetstagarorganisation. Arbetstagarna var tidigare medlemmar i arbetstagarorganisationen, men hade utträtt ur organisationen när talan väcktes. Fråga har uppkommit om talan ska avisas till följd av att arbetsgivaren inte förhandlat med förbundet enligt förhandlingsordningen. Dom nr 64/14, Mål nr A 24/13, 2014-10-01 Kollektivavtalstolkning En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdrag enbart som skyddsombud. Fråga om kollektivavtalsparterna har särreglerat frågan om grundutbildning i arbetsmiljöfrågor för arbetstagare och fackliga förtroendemän med enbart skyddsombudsuppdrag med följd att en av förbundet anordnad utbildning därför inte omfattas av förtroendemannalagens bestämmelser om rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner. Informationen kommer från Arbetsdomstolen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå