• 013 -16 30 30

Är era system och er information säkrade från intrång?

2021-07-12

Det är en fråga som ni som företag behöver ställa er. Mer och mer information skickas via nätet och vi måste ha kontroll så att inte elakartade intressenter tar del av informationen, att information försvinner eller stjäls. Konsekvenserna kan bli ödesdigra. Ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001 arbetar med att säkerställa den information som organisationen hanterar ur aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det kan exempelvis vara att information om er kunds senaste prototyp inte läcker ut till närmaste konkurrenten, eller att ni hanterar de personuppgifter som samlas in enligt gällande lagstiftning.

Fördelar med ett ledningssystem:
  • Implementering av ett systematiserat processbaserat arbetssätt för ständig förbättring
  • Ökar skydd av känslig information och informationstillgångar
  • Riskbaserat angreppssätt med förebyggande åtgärder som minskar kostnader
  • Säkerställer efterlevnad av lagar och andra krav
  • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används

Intresset har under senare år även varit stort för kontinuitetshantering som handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en godkänd nivå oavsett vilken störning företaget utsätts för, till exempel stor personalfrånvaro på grund av en pandemi, lokalerna inte går att använda på grund av brand, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss, strömavbrott, eller dataintrång.

Kontakta oss för hjälp vid införande av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001:2013) och kontinuitetshantering (ISO 22301:2019), samt löpande rådgivning och internrevisioner av ledningssystemen.

NYHET! Från 9 juli erbjuder vi också en webbutbildning i informationssäkerhet. Läs mer om den här!

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå