• 013 -16 30 30

Anmälan till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

2021-02-16

När det sker en allvarlig personskada eller dödsfall i samband med arbetet har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller skador som skett i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §. Detta gäller alla branscher. Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168).

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom såsom coronaviruset i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Exponering för coronaviruset

För att det ska vara en händelse som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska händelsen ha inneburit att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset.

Med exponering menar vi här att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom

  • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna
  • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Risken för att exponeras för det nya coronaviruset i en verksamhet varierar för olika arbetstagare beroende på vilka arbetsmoment de utför.

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder och dokumentera

Om händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse ska du som arbetsgivare vidta åtgärder så att inte fler arbetstagare riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbetet.

Därutöver ska du även dokumentera

  • vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade
  • vilken typ av arbete som utfördes
  • vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren exponerats för
  • vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades.

Dessa uppgifter ska du spara i minst tio år. Om du inte dokumenterar i enlighet med bestämmelsen i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) kan du behöva betala en sanktionsavgift. Ett smidigt sätt att dokumentera detta är i Alteas avvikelsesystem.

Anmälan ska göras om exponering skett i samband med arbete

Anmälan av allvarligt tillbud ska göras om en händelse, till exempel att en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset, har skett i samband med arbetet.

Anmälan ska inte göras om händelser avser en situation utanför arbetet. Exempel på sådana situationer är när händelsen

  • inträffar under resa till eller från arbetet
  • inträffar i en verksamhet som inte är yrkesmässig
  • innefattar skadade eller drabbade som är besökare, anhöriga eller andra som inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Läs mer om att anmäla arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå