• 013 -16 30 30

Sveriges utsläpp minskar men mer åtgärder krävs för att nå klimatmålen

2021-03-31

Naturvårdsverket publicerade den 30 mars nya analyser för Sveriges utsläpp av växthusgaser till 2045 samt underlag till regeringens klimatredovisning. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Gapet till att nå målet uppskattas vara mellan 21–34 miljoner ton, vilket motsvarar 53–56 procents minskning jämfört med 1990. Gapet har minskat jämfört med förra året, då utsläppen bedömdes minska med 40-47 procent 2045 jämfört med 1990. I bedömningen ingår effekter av beslut och aviserade förslag fram till sista december 2020.

Inom till exempel industrin är investeringscyklerna långa och därför är styrning och beslut som tas idag av stor vikt för den långsiktiga utvecklingen. Beslut som regeringen har tagit under 2020 om Industriklivets breddning och förstärkning tillsammans med andra stöd fyller en viktig funktion för att dela den risk som stora investeringar kopplade till industrins omställning medför.

Naturvårdsverket bedömer att målet för 2020 nås, dels beroende på kraftigt minskande utsläpp under 2020 som en konsekvens av covid-19 pandemin, dels till följd av tidigare beslut som väntas ha bidragit till utsläppsminskningar under året. För att nå målet kan utsläppskrediter från Sveriges internationella klimatinvesteringar behöva nyttjas. Målet för 2020 säger att utsläppen som ligger utanför EU:s handelssystem, den så kallade icke-handlande sektorn bör vara 40 procent lägre än 1990 års utsläppsnivå. I den icke-handlande sektorn ingår bland annat utsläpp från transporter och jordbruk. 2019 var utsläppen cirka 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppsstatistiken för 2020 publiceras i december 2021.

Även för övriga etappmål till 2030 och 2040, som berör den icke-handlande sektorn, bedöms gapet mot målen minska. Utvecklingen i transportsektorn och hur stor andel av lösningen som biodrivmedel kan stå för, har för dessa mål stor betydelse. Ett av de mest framträdande politiska förslaget under 2020 var skärpningen av reduktionsplikten till 2030. Utfallet av reduktionsplikten beror dock på en rad omvärldsfaktorer. Det handlar om osäkerheter förknippade till biodrivmedel och möjligheten att nå mål för utsläpp till luft.

Trots de minskade utsläppsgapen är Naturvårdsverkets bedömning för samtliga etappmål efter 2020 att mer åtgärder behövs för att målen ska kunna nås. Analysen är en redovisning av regeringsuppdraget ”Klimatredovisning enligt klimatlagen” och utgör ett underlag för regeringens klimatredovisning som kommer i samband med höstens budgetproposition.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå