• 013 -16 30 30

Kemikaliehantering i Flow

2023-09-13

Kemikaliehantering i Flow

Nu finns det möjlighet att få sin kemikalieförteckning, riskbedömning, handlingsplaner, skyddsblad och register över personal som hanterar CMR-produkter eller omfattas av krav på medicinska kontroller direkt i Flow.

Tjänsten innehåller säkerhetsdatablad, exponeringsscenarior och tillstånd kopplade till enskilda kemikalier. Altea kontrollerar fortlöpande dessa dokument och håller dem uppdaterade. Om något dokument uppdateras informeras användaren i systemet om detta.

Den flexibla kemikalieförteckningen innehåller alla delar som lagstiftningen ställer krav på samt ytterligare information. En lätthanterad filterfunktion ger användaren stora möjligheter att själv bestämma vad som ska finnas med i kemikalieförteckningen. Det går även att sortera ut olika kemikalielistor utifrån kemikaliernas farlighet, innehåll, egenskaper, avdelning, förvaring, användningsområde m.m. Modulen kontrollerar kemikalierna och dess ingående ämnen med svensk och europeisklagstiftning samt databaser som Prio, Echa Search for Chemicals, EUCLEF m.m. Kontroll görs även mot olika tillståndsplikt såsom hanteringstillstånd, exporttillstånd och överlåtelsetillstånd m.m. Utifrån given information så genereras rapporter avseende VOC, brandfarliga varor särskilt farliga varor etc.

I modulen finns en riskbedömningsfunktion hämtar information från säkerhetsdatablad, lagstiftning och databaser för att ge den som gör riskbedömningen en bra helhetsbild. Riskbedömningsmodulen har även en larmfunktion som påminner om när riskbedömningar ska ses över/uppdateras.

Utifrån kemikalieförteckningen och riskbedömningen genereras skyddsblad som på ett tydligt sätt kortfattat och informativt informerar om kemikaliens farligheter, vad man ska göra för att skydda sig, hur kemikalien ska hanteras samt hur man ska agera om man exponeras. Skyddsbladets utformning och vilken ytterligare information det ska innehålla styrs av användaren.

Information som säkerhetsdatablad och exponeringsscenarior till kemikalier som substitutionerats bort arkiveras. Med hjälp av ett enkelt formulär kan användare underrätta Altea om nya kemikalier så att dessas information inhämtas skyndsamt.

Vill du ta del av en demo kring systemet eller bara har frågor?

Tag kontakt med någon av oss medarbetare på Altea!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå