• 013 -16 30 30

Hormonstörande och cancerframkallande kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

2023-01-17

Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga är bland annat cancerframkallande, hormonstörande och påverkar reproduktionen. De kan förekomma i allt från målarfärg, papper, textilier, läder, päls, plast, bläck och toner.

EU listar ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön på en lista som kallas kandidatförteckningen.

När ett ämne tagits upp på listan ställer det omedelbara krav på företag som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller ämnet. Konsumenter har till exempel rätt att på begäran få information om en vara innehåller ett sådant ämne ämne, yrkesmässiga användare ska få informationen utan att be om det och företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder måste anmäla varorna till en databas hos EU:s kemikaliemyndighet.­­­­

När ett ämne placeras på listan över särskilt farliga ämnen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda ämnet och för att importera, sälja eller överlåta kemiska produkter med ämnet. Målet med att lista de särskilt farliga ämnena är att de ska fasas ut.

Den 17 januari uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa listan med nio ytterligare särskilt farliga ämnen och ämnesgrupper:
• 1,1'-[Etan-1,2-diylbisoxi]bis[2,4,6-tribrombensen], EG-nummer 253-692-3, CAS-nummer 37853-59-1
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol (TBBPA), EG-nummer 201-236-9, CAS-number 79-94-7
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är cancerframkallande.
• 4,4’-Sulfonyldifenol (bisfenol S), EG-nummer 201-250-5, CAS-nummer 80-09-1
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt, hormonstörande för människa och hormonstörande i miljön.
•Bariumdibortetraoxid, EG-nummer 237-222-4, CAS-nummer 13701-59-2
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.
• Bis(2-etylhexyl)tetrabromftalat, omfattar alla isomerer och kombinationer därav
Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att ämnena är mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Isobutyl-4-hydroxibensoat, EG-nummer 224-208-8, CAS-nummer 4247-02-3
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är hormonstörande för människa.
• Melamin, EG-nummer 203-615-4, CAS-nummer 108-78-1
Ämnet har förts upp på förteckningen baserat på en sammanvägd bedömning av dess effekter. Ämnet är mycket svårnedbrytbart, har hög rörlighet i vattenmiljön och det kan spridas över långa avstånd på jorden. Det har också misstänkt allvarliga effekter på människa och miljö.
• Perfluorheptansyra och dess salter (PFHpA)
Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att ämnena är reproduktionstoxiska, persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT) samt mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande (vPvB). Ämnena har också andra egenskaper som gör att de betraktas som särskilt farliga.
• Reaktionsblandning av 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan-2-yl)morfolin och 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(heptafluorpropyl)morfolin, EG-nummer 473-390-7,
Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att ämnena är mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande (vPvB).

Här finner Ni EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå