• 013 -16 30 30

News

Utredning om områden för havsbaserad vindkraft

2022-09-20

Hur kan vi öka energiutvinningen till havs? Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att peka ut nya områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft. Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. För att …

Read more

Lagstöd åt Energimyndigheten för kontroll av produkter

2022-09-16

Den 25 juli 2022 trädde ändringar i kraft på ekodesign- och energimärkningsområdet som en följd av EU:s nya marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020. Ändringarna innebär att Energimyndigheten numera har uttryckligt lagstöd för att utföra …

Read more

Utökade möjligheter att få Klimatpremie för arbetsmaskiner

2022-09-15

Enligt förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon ska fordonen vara inregistrerade i Transportstyrelsens fordonsregister för att få del av stödet. Regeringen har nu beslutat att stöd även får ges för köp av elektriska …

Read more

Viltolyckor fortsätter att öka

2022-09-14

Viltolyckorna fortsätter att öka trots effektiva åtgärder. Det beror främst på mer trafik och mycket trafik i höga hastigheter. Det behövs mer och fler åtgärder, samarbete och medel för att minska antalet viltolyckor. Trafikverket fick 2022 …

Read more

Bättre klimatprestanda för svenska biodrivmedel enligt ny rapport

2022-09-12

Sveriges användning av drivmedel ökade under 2021 efter den nedgång som covid-19 pandemin bidrog till under 2020. Trots ökad användning har växthusgasutsläppen från drivmedel inte ökat. Förklaringen är reduktionsplikten som driver på inblandning av …

Read more

Energibesparing hos statliga myndigheter

2022-09-09

Regeringen har beslutat om att ge statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder. Energimyndigheten får samtidigt i uppdrag att samla in hur mycket el de statliga myndigheterna använder. Redovisningen ska ske månadsvis till och …

Read more

Registration Newsletter

Fill in your email address below!

Website & Design by Intendit Web Agency