• 013 -16 30 30

Offentlig upphandling

Anbudsunderlagets brister måste påtalas under anbudstiden

2022-01-12

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) klargör i två nyligen publicerade domar att en takvolym ska anges för ramavtal, oavsett om ramavtalet har en eller flera leverantörer. Domstolen slår också fast att en brist i anbudsunderlaget som huvudregel måste …

Read more

Förenklade regler för upphandling från 1 februari

2021-12-30

Nya, förenklade, regler kommer att gälla för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. Ett övergripande syfte med förändringarna är att göra regelverket enklare, både vad gäller …

Read more

Ökade klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt

2021-11-01

Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. Upphandlingsmyndigheten publicerar nu klimatkrav som kan användas av kommuner, regioner och statliga aktörer vid upphandlingar av …

Read more

EU-direktiv för visselblåsare sätter nya krav på arbetsgivare

2021-02-11

Informationen är uppdaterad 2021-11-15. För att komma tillrätta med missförhållanden och oegentligheter inom organisationer är det viktigt att anställda som uppmärksammar sådant vågar slå larm (”visselblåsare”). EU har därför antagit ett nytt …

Read more

Förenklad överprövning av offentlig upphandling

2021-01-07

Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss för att effektivisera upphandlingsförfarandet. Överprövning av offentliga upphandlingar kostar samhället miljardbelopp varje år. Samtidigt får den upphandlande myndigheten rätt i …

Read more

Färre överprövningar

2020-01-17

Andelen annonserade upphandlingar som överprövas minskar för fjärde året i rad. Det framgår av Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets rapport Statistik om offentlig upphandling 2019. Att andelen överprövade upphandlingar i förhållande …

Read more

Website & Design by Intendit Web Agency