• 013 -16 30 30

Kemikalier

Kemikalieinspektionen satsar på öka tillsynsverksamheten

2022-05-02

Kemikalieinspektionen gör en stor satsning på marknadskontroll de närmaste åren. Myndigheten söker nu tio nya inspektörer som kan komplettera teamet och stärka arbetet med marknadskontroll och tillsynsvägledning. Inspektörerna på Kemikalieinspe…

Read more

Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

2022-04-25

Diisocyanater är en grupp ämnen som framförallt används för att tillverka polyuretanplaster. Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete. För att skydda arbetstagarna har EU …

Read more

Fem nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach-förordningen

2022-04-15

Fem nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir tillståndspliktiga. Ämnen som har förts upp på bilaga XIV den 8 april 2022: Tetraetylbly (EG-nr: 201-075-4, CAS-nr: 78-00-2) 4,4’-bis(dimetylamino)-4"-(metylamino)…

Read more

Kvicksilver i lampor och lysrör förbjuds

2022-03-18

Kvicksilver har varit tillåtet i lampor och lysrör trots att ämnet är ett av de allra farligaste miljögifterna. Nästa år förbjuder EU majoriteten av användningarna efter initiativ från Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten. Kvicksilver är …

Read more

Förslag om förbud mot brandsläckningsskum med PFAS

2022-03-01

Användningen av brandskum som innehåller evighetskemikalierna PFAS leder till så stora hälso- och miljörisker att det ska förbjudas inom alla användningsområden. Det föreslår EU:s kemikaliemyndighet Echa. I Sverige har användningen av just brandskum …

Read more

Utfasning av flera organiska föroreningar

2022-02-09

Expertgruppen för Stockholmskonventionen rekommenderar att bekämpningsmedlet metoxiklor fasas ut och att ytterligare fem långlivade organiska föroreningar, så kallade POPs, kan bli aktuella för utfasning. Stockholmsonventionen syftar till att …

Read more

Website & Design by Intendit Web Agency