• 013 -16 30 30

Nya regler och handbok för hantering av brandfarliga vätskor

2024-01-16

Från 1 januari 2024 har nya regler för hantering av brandfarliga vätskor trätt i kraft, MSBFS 2023:2. Dessutom finns en ny handbok som stöd för förståelse och tillämpning.

De nya reglerna är främst en modernisering av de tidigare, men en del nyheter finns också. Värt att nämna är till exempel att gränserna för när brandteknisk avskiljning respektive invallning krävs, nu står som direkta föreskriftskrav och att regler för hantering i och av transportbehållare (IBC) har förtydligats.

Ny handbok
Handboken beskriver och ger exempel på hur MSB rekommenderar att krav i lag- eller föreskriftstext kan uppfyllas. Handboken riktar sig i första hand till dig som hanterar brandfarliga vätskor, eller arbetar som tillstånds- eller tillsynsförrättare enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Avståndstabeller enbart som vägledning
I bilaga till föreskrifterna finns avståndstabeller. Det är viktigt att dessa enbart används som vägledning i de fall där verksamheten inte har egen förmåga att göra en bedömning av vilka avstånd som krävs för att uppnå en säker hantering. I första hand ska en skräddarsydd lösning för verksamhetens hantering, inklusive vilka avstånd som behövs, framgå av verksamhetens utredning om risker enligt 7§ LBE.

Separat handbok för hantering i butiker
För hantering i butiker finns en separat handbok, Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker, där det andra kapitlet utgör ett allmänt råd till MSBFS 2023:2.

Konsekvensutredningen
De nya föreskrifterna MSBFS 2023:2 och de större förändringarna i regleringen av hantering av brandfarliga vätskor är utredda och presenterade i konsekvensutredningen som Ni finner nedan.

Här finner Ni föreskrifterna MSBFS 2023:2.

Här finner Ni handboken.

Här finner Ni konkurrensutredningen.

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency