• 013 -16 30 30

Miljömål – november 2021

2021-11-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 10672-20
Ett rensningsföretag har i föreläggande ålagts att höja bottenivån i ett utlopp till en sjö. MÖD har upphävt föreläggandet eftersom rensningsföretaget gjort sannolikt att fördjupningen i utloppet fanns...

Mål: M 9075-20
Ansökan om tillstånd för att uppföra ett ridhus inom område med landskapsbildsskydd. MÖD har bedömt att ridhuset påverkar landskapsbilden på ett sådant sätt att det strider mot syftet med landskapsbildsskyddet...

Mål: M 1359-21
MÖD har fastställt ett föreläggande vid äventyr av vite att inte överskrida vissa ljudnivåer vid musikspelning.

Mål: M 459-20
Mål avseende ansökan om tillstånd till utökad återvinnings- och bergtäktsverksamhet. MÖD har ändrat mark-och miljödomstolens dom, som innebar att ansökan avslogs p g a trafiksäkerheten, på så sätt att...

Mål: M 7295-20
Ett bolag har i en anmälan till länsstyrelsen föreslagit rening av grundvatten (pump and treat) som en åtgärd för att avhjälpa föroreningar på bolagets mark. Länsstyrelsen har förbjudit åtgärden med hänvisning...

Mål: M 10996-19
Strandskyddsdispens för utvidgad varvsverksamhet som har samband med tillståndsgiven vattenverksamhet. MÖD har gjort bedömningen med utgångspunkt från att vissa äldre byggnader fanns på platsen när strandskyddsdispens...

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency